Ravintolatuki uhkaa valua isoille yhtiöille

”Arvoisa puhemies!
Ravintolatoiminnan sääntelyn helpottamisen ohella eduskunnassa on paraikaa esitys ravintolatuista eli hallituksen esitys 67/2020. Muutama sana tästä kokonaisuudesta on paikallaan tämän sääntelyn mittaluokan ja kokonaisuuden hahmottamiseksi.

Business Finlandin ja ely-keskusten kautta on eduskunnan lisätalousarviolla laitettu jakoon 1,2 miljardia euroa suoraa yritystukea ja lisäksi satoja miljoonia lainapohjaista tukea. Nämä tuethan ovat vain osa kaikista niistä tuista, joita yrityksille on annettu. Tavalliset ihmiset, lomautetuiksi ja työttömiksi joutuneet, eivät ole saaneet käytännössä mitään.

Business Finlandin kautta jakoon pannun tuen osumatarkkuus on ollut heikko. Tuki on valunut sellaisille yrityksille, joilla on resurssit käynnistää hankkeita joko tosiasiallisesti tai paperilla. Esimerkiksi Business Finlandin 800 miljoonan euron tuista on nyt jaettu noin 300 miljoonaa, 500 miljoonaa on siis vielä jakamatta. Hankehaku avattiin maaliskuussa nimenomaan elinkeinoministeriön ja elinkeinoministerin ohjeistuksella, jonka mukaan Business Finlandin tuli noudattaa väljää tulkintaa, keskeistä oli nopeus. Kun sitten alkoi paljastua, miten epäoikeudenmukaisesti tuet olivat kohdentuneet, huhtikuun lopussa ohjeistusta jonkin verran muutettiin.

Edelleen tämän massiivisen yritystuen kohdentaminen herättää kysymyksiä. Kaiken yllä leijuu myös kysymys siitä, miksi hana näin holtittomasti avattiin vailla harkintaa vaikuttavuudesta, ja ennen kaikkea, miksi sitä ei ole suljettu eikä käytännössä edes kiristetty, vaikka vielä 500 miljoonaa eli valtaosa tuesta on jakamatta. Olisiko nämä 500 miljoonaa syytä kohdentaa johonkin muuhun, ennen kaikkea tukea todella tarvitsevien tavallisten ihmisten ja vaikeuksiin joutuneiden yritystenkin auttamiseen? Tämä kysymys on perusteltu siksikin, että kun me nyt puhumme ravintolaelinkeinon ja ravintola-alan työntekijöiden tulevaisuudesta, on fakta se, että ravintoloiden tuki jää melko vaatimattomaksi, jos se suhteutetaan edellä mainittuun avokätiseen ja tarkoituksellisen kontrolloimatta jaettuun yritystukeen.

Eduskunnassa oleva hallituksen esitys, hallituksen esitys 67, on suuruudeltaan 123 miljoonaa euroa. Se jakaantuu eduskunnan edellyttämään kohtuullisten kustannusten hyvittämiseen ja uudelleen työllistämisen tukeen, joka siis on lisätuki. Tämä ravintolatuki suosii alan suuryrityksiä huolimatta tukeen rakennetuista leikkureista. Esimerkiksi konsernirakenteensa erillisiin yhtiöihin hajauttanut yhtiö voi saada tuen kaikille yrityksilleen. Nämä isot yritykset ovat myös hakeneet ja saaneet merkittäviä, edellä mainittuja kehittämistukia ja rahoitustukia. Niiden neuvotteluvoima toimitilavuokrien suhteen on merkittävä. Itse asiassa monet näistä yrityksistä sulkivat ovensa ja lomauttivat henkilökuntansa jo paljon ennen valtiovallan määräämää ravintoloiden sulkua hyödyntäen säädöstä lomautusten nopeuttamisesta ja helpottamisesta. Tähän kaikkeen suhteutettuna eduskunnassa oleva ravintolatuki kohtelee isoja alan toimijoita pieniä huomattavasti avokätisemmin.

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt lausunnossaan ravintolatukiesityksestä huomiota tähän isojen ja pienten yritysten väliseen ongelmaan ja pitänyt tärkeänä, että ravintolayritysten, näiden oikeushenkilöiden, takana olevia luonnollisia henkilöitä, toiminnan harjoittajia, kohdellaan yhdenvertaisesti. Siksi se katsoo, [Puhemies koputtaa] että pörssiyhtiöitä ja muita varallisuusmassaltaan huomattavia oikeushenkilöitä voidaan omaisuudensuojan suhteen kohdella väljemmin kuin pieniä alan yrityksiä, joiden takana oleville luonnollisille henkilöille sääntelyvaikutukset ovat välittömämmät. Niinpä toivoisinkin, kun perustuslakivaliokunta tällaistakin on tämän ravintolatukiesityksen kohdalla jo huomauttanut, että ainakin tämän ravintoloiden sääntelyn helpottamisen osalta todella tarkkaan nyt katsottaisiin, miten se kohtelee isoja ja pieniä yrityksiä ja koetettaisiin auttaa nimenomaan näitä pieniä yrityksiä. Tähän asti on autettu isoja. — Kiitoksia, arvoisa puhemies.”
Puheenvuoro ravintola-alan sääntelyä koskevan hallituksen esityksen ”laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta” (HE 72/2020vp) lähetekeskustelussa.

”Uusi normaali” – työelämän oikeudet, yritystuet ja demokratia

Arvoisa puhemies,

Tuorein THL:n tilasto 13.5.2020 kertoo, että tehohoitoa koronaviruksen vuoksi tarvitsevia on koko maassa yhteensä 35, joista 26 on HYKS erva-alueella. Koko muun Suomen alueella tehohoitoa tarvitsevia on näin ollen yhteensä 9. Joka puolella maata tartuntojen määrä on taittunut. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on ylipäätään ollut melko pieni. Tällä hetkellä 157 on sairaalahoidossa, koko maassa. On paikallaan kysyä, mitkä siis itse asiassa ovat perusteet näille työelämän oikeuksien rajoittamisille ja työväensuojelun heikentämiselle? Onko tämä se ”uusi normaali”, josta meille nyt kovin kerrotaan?

Osin koronan ihmisissä synnyttämän varovaisuuden ja osin sairaanhoitopiirien ja kuntien valmiuslain mukaisten hoitoon pääsyn lykkäysten eli kiireettömän hoidon peruutusten vuoksi on syntynyt hoitojonoja, joita nyt aletaan purkaa.

Terveydenhuoltoalan henkilöstöä edustava Tehy muistuttaa, että ”poikkeussäännöksillä ei voi paikata tavanomaista ja kesällä erityisen selvää pulaa sote-henkilöstöstä tai korjata pitkään jatkunutta aliresursointia.” Vuosilomien siirtämistä on Tehyn mukaan käytetty väärin, samoin irtisanomisaikojen pidennyksiä. Henkilöstön siirtorumba on ulottunut moniin sote- ja hoiva-alan tehtäviin. Kunnissa on vaadittu henkilöstöltä suostumuksia siirtoihin paljon valmiuslain mukaisten asetusten sallimaa laajemminkin. Kotihoidossa pitkään vallinnutta henkilöstöpulaa on nyt tilkitty lähihoitajien siirtämisellä varhaiskasvatuksesta jne.

Edelleen ovat nämä hoitajien oikeuksien rajaukset korvaamatta. Missä on koronalisä, missä valtion vastaantulo hoitajien palkkaratkaisun puolesta?

Työntekijöiden oikeuksia on rajattu ja työväen suojelua heikennetty valmiuslain käyttöönotosta alkaen käytännössä hyvin monella tavalla. Yksi vähälle huomiolle jäänyt työlainsäädännön heikennys ja samalla merkittävä yritystuki on työsopimus- ja yt-lakien muutos, jolla yksityisten työnantajien työntekijöiden lomautusaikaa lyhennettiin viiteen päivään, heikennys on voimassa kesäkuun loppuun asti. Työnantaja hyötyy vähintään yhdeksän, enimmillään 37 päivän palkka- ja sivukulut. Tämä tuottaa eri arvioiden mukaan 0,6-1,2 miljardin euron hyödyn yrityksille. Lakimuutos on jopa kannustanut lomauttamaan, vaikkei koronasta johtuvaa perustetta olisi ollut. Esimerkiksi SAK:n liittojen luottamusmiehistä 15% on ilmoittanut tällaisista kyseenlaisista – koronaan perustumattomista – lomautuksista. Yritykset käyttävät näin tilannetta ja poikkeuslakeja hyväkseen ja leikkaavat kustannuksiaan hakeakseen parempaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, kuten fraasit kuuluvat.

Aivan kuin valmiuslain mukaisten sosiaali- ja terveydenhuollon poikkeusasetusten voimassaoloa nyt jatketaan, ajetaan myös työsopimus- ja yt-lain määräaikaiseksi tarkoitetulle muutokselle jatkoa. EK haluaisi lain olevan voimassa vuoden loppuun, kesäkuun sijasta.

Nopeutetun lomautusmenettelyn piirissä eivät ole julkisen puolen työntekijät, mutta silti monissa kunnissakin innostuttiin pikalomautuksiin, heti poikkeusolojen julistamisen jälkeen.

Arvoisa puhemies,

Nyt luodaan mielestäni riittämättömin perustein odotusta pitkään jatkuvasta epidemiasta, jonkinlaisesta pitkäaikaisesta poikkeustilasta, jossa ihmisten oikeuksia voitaisiin jatkuvasti rajata, jakaa etuja yrityksille ja rajata demokraattisia oikeuksia ja lisätä kansalaisten valvontaa. Tähänkö viittaa puhe ”uudesta normaalista”?

Puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 13.5.2020. Lähetekeskustelu koskien Valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä, M 22/2020 vp.

Kirjallinen kysymys Turun telakan työntekijöiden irtisanomisten välttämisestä ja telakkateollisuuden tulevaisuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Meyer Turku Oy ilmoitti 28.4.2020 laajasta irtisanomis- ja lomautustarpeesta, irtisanominen voi koskea 450 henkeä, ja lomautus- sekä muut järjestelyt 900 henkeä. Telakan oma henkilöstö on noin 2100 henkilöä. Meyerin Telakan ilmoitus uhkaa toteutuessaan kuitenkin tuhansia työpaikkoja Turun talousalueen meriteollisuudessa, sillä se heijastuu nopeasti telakan alihankintaverkostoon. Telakka on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa, mutta sen vaikutukset ulottuvat koko maahan. Telakka työllistää suoraan 4100 henkeä ja välillisesti 4000 henkilöä. Lisäksi tulevat alihankkijoiden toisen tason toimittajat, jolloin työllisyysvaikutukset ovat merkittävästi korkeammat. Koko Suomen meriklusteriin kuului vuonna 2015 jopa 3000 yritystä, jotka työllistävät jopa 49 000 henkilöä. (Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudelliset vaikutukset 2019, Turun yliopisto.)

Valtio ja Turun kaupunki ovat tukeneet Meyerin Turun telakkaa merkittävästi vuoden 2014 STX-kaupan yhteydessä ja sen jälkeen. Finnveran alusluottojen vastuut nousevat useisiin miljardeihin euroihin, nostettuja alusluottoja oli ulkona 2019 yhteensä 3,7 miljardia euroa. Telakan lähialueelle on investoitu valtion ja kaupungin rahaa mm. infrahankkeisiin.

Meyer Turku on parantanut telakan tuotantokapasiteettia mm. laiteinvestoinnein ja suunnitelmallisten rekrytointien avulla. Turun seudulle on muuttanut telakkatöihin paljon nuoria, jotka ovat ryhtyneet perustamaan perheitä. Telakan näkymät ovat olleet parhaat pitkään aikaan, siksi Meyerin tiistainen ilmoitus on monelle shokki. Risteilymarkkinan hiljeneminen on kuitenkin luonteeltaan tilapäinen, siksikään tehtyjä panostuksia ei pidä heittää hukkaan.

Saksalaisyrityksen on tietenkin syytä tehdä kaikkensa kantaakseen vastuunsa yhteiskunnalle. Irtisanomisia on vältettävä viimeiseen asti, vaikka emoyhtiön tuella. Jotta irtisanomiset voidaan välttää, tilanteessa saatetaan tarvita myös julkisen vallan panosta.

Meyer perustelee rankkoja väen vähennyksiä mm. asiakasvarustamojen tilausten jaksottumisella alun perin sovittua pidemmälle ajalle. Taustalla ovat varustamojen sopeutustoimet, mahdollisesti maksuvaikeudet. Pahimmassa tapauksessa kysymys voi olla Turun telakan osalta pidemmästä kysynnän hiipumisesta ja tuotannon volyymin laskusta. Meyer on kuitenkin ilmoittanut jatkavansa telakkatoimintaa Turussa.

Nyt olisi tärkeää, että sekä Meyer, valtio että Turun kaupunki löytäisivät ratkaisun, jolla työn vähenemiseen voitaisiin vastata ilman irtisanomisia, lomautuksia jaksottamalla ja osaavasta työvoimasta huolehtien. Vain näin laivanrakennus Turussa voi jatkua tulevaisuudessa, kun nykyinen laskusuhdanne kääntyy nousuksi. Jos telakan tilanne sitä edellyttää, myös valtion suora oman pääoman ehtoinen sijoitus – valtion omistus – voi tulla kyseeseen. Ainakin siihen on jo nyt syytä vakavasti varautua.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä Meyer Turku Oy:n telakan irtisanomisten välttämiseksi, laivanrakennusosaamisen säilyttämiseksi ja telakan toiminnan jatkon turvaamiseksi ja

onko hallituksella valmius telakan valtio-omistukseen meriteollisuuden jatkon turvaamiseksi, mikäli risteilymarkkinoiden lama osoittautuu pitkäkestoiseksi?

Helsingissä 29.4.2020

Johannes Yrttiaho [vas]

Vappupuhe 2020: Toimeentulon turvaa – ei kenraalien hävittäjähaaveille!

VAPPUPUHE 1.5.2020
Radio Robin Hood 91,5 Mhz, Turku

Hyvät kuulijat, hyvät toverit!

Tänä vappuna työväenliike ei marssi tai kokoonnu perinteisiin vapputilaisuuksiinsa. Näin näkymättömiin vappua ei painettu edes silloin kun vasemmiston poliittinen toiminta 1920-30-luvuilla oli monella tavalla rajoitettu, jopa kokonaan kielletty, liekö kaduilla ollut näin hiljaista edes sotien poikkeusoloissa. Vaikka syyt hiljaiseloon ovat nyt hyväksyttävämmät, emme saa unohtaa poliittisten oikeuksien, järjestäytymisvapauden, kokoontumisvapauden ja mielipiteenvapauden merkitystä tänäkään vappuna. Liikkeellä on voimia, jotka kerkeästi huutavat – covid-19 -nimisen viruksen varjolla – demokraattisten päätöksentekoelinten valtaa aiempaa harvemmille, ja asettuvat suorastaan innokkaasti perusoikeuksien rajausten puolelle.

On osoitettu, että yhteiskunnan sulkeminen on Suomessa helppoa ja nopeaa. Siitä tulee olla huolissaan. Monet perusoikeusrajoitukset on voitu panna toimeen kansan valitseman lakia säätävän eduskunnan ohi.

Rajoituksista on seurannut talouden laskusuhdanteen jyrkentyminen. Lasku oli alkanut maailmalla ja Suomessakin jo ennen koronan leviämistä. On arvioitu, että 2008-2009 finanssikriisistä ei tosiasiassa edes toivuttu, vaan kasvu on perustunut keskuspankkien luomaan halpaan lainarahaan, finanssikuplan kasvattamiseen. Jo vuoden vaihteessa joulu- ja tammikuussa työttömyyskassojen tilastoissa näkyi lomautettujen määrän yli 40 prosentin kasvu edelliseen vuoteen nähden. Lomauttaminen alkoi hiljalleen kiihtyä kesästä 2019 alkaen. Yritykset ryhtyivät säästämään kustannuksista, sopeuttamaan toimintaansa alkaneeseen taantumaan – ja hakemaan kilpailuetua.

Varsinais-Suomessa vientiteollisuuden suuret yritykset Meyerin Turun telakka, Uudenkaupungin Autotehdas ja kaivoskoneita valmistava Sandvik ilmoittivat jo maaliskuussa lomautuksista. Työvoimakustannusten leikkaaminen lomauttamalla on emu-Suomessa niin sanottua sisäistä devalvaatiota, jota yritykset tekevät parantaakseen kilpailukykyään ja johon valtiokin niitä kannustaa, kun valuutan ulkoiseen arvoon vaikuttaminen on euron myötä käynyt mahdottomaksi.

Turun alueelle ja koko suomalaiselle meriteollisuudelle varsinainen shokkiuutinen kuultiin muutama päivä sitten. Meyerin Turun telakka ilmoitti massiivisista irtisanomisista ja lomautuksista, tuotannon pysyvämmästä supistamisesta. Telakan ilmoitus uhkaa toteutuessaan tuhansia työpaikkoja pelkästään Turun talousalueen meriteollisuudessa, sillä se heijastuu nopeasti telakan alihankintaverkostoon. Nyt olisi tärkeää, että Meyer, valtio ja Turun kaupunki löytäisivät ratkaisun, jolla työn vähenemiseen voitaisiin vastata ilman irtisanomisia, lomautuksia jaksottamalla ja osaavasta työvoimasta huolehtien. Vain näin laivanrakennus Turussa voi jatkua tulevaisuudessa, kun nykyinen laskusuhdanne kääntyy nousuksi.

Jos telakan tilanne sitä edellyttää, myös valtion omistus voi tulla kyseeseen. Ainakin siihen on jo nyt syytä vakavasti varautua.

Hyvät kuulijat,

Valtio on parhaillaan syytämässä satoja miljoonia kyseenalaisiin yritystukiin, muun muassa työllisyysvaikutuksiltaan lähes olemattomiin konsultti- ja ohjelmistoyritysten hankkeisiin Business Finlandin kautta. Toistaiseksi jaetut ja jaossa olevat yritystuet ovat olleet kehittämistukia, vaikka ne vietiin läpi puhumalla kriisituista. Niinpä aidosti koronarajoitusten vuoksi vaikeuksiin ajautuneiden yritysten ahdinko jatkuu. Valtionvarainministeri Katri Kulmuni ja elinkeinoministeri Mika Lintilä saivat kyllä tukiaishanat auki, mutta osumatarkkuuden kanssa on ollut niin ja näin.

Jos nyt ei löydy huomattavaa panosta Turun telakan ja sen alihankkijoiden tuhansien työntekijöiden ja Turun talousalueen tukemiseen, on Lintilän syytä todella katsoa siihen peiliin, josta hän on eduskunnan edessä puhunut.

Turun kaupungin olisi viimeistään nyt syytä luopua huikentelevista satojen miljoonien eurojen ”kaupunkikehityshankkeistaan” – musiikkitalosta, raitiotiestä ja ratapihan elämyskeskuksesta. Ne eivät ole mitään koronaelvytystä, toisin kuin jotkut kunnallispoliitikot väittävät. Kaikki mainitut hankkeet ovat suunnittelupöydällä ja ne toteutuisivat aikaisintaan noususuhdanteen jo alettua. Kaupungin vähenevät verotulot tarvitaan nyt peruspalveluihin. Jos halutaan käynnistää elvyttäviä investointeja, on julkinen asunto- ja palvelurakentaminen ja nopeasti käynnistettävien infrahankkeiden toteuttaminen paras vaihtoehto. Tarvitaan edullisia vuokra-asuntoja ja palveluasuntoja vanhuksille, tiet ja radat on saatava kuntoon. Turussa olisi rehellistä todeta, että niin sanottu positiivinen rakennemuutos, joka Turun kokoomuksen, sdp:n ja vihreiden päättäjien huulilla on viime vuodet pyörinyt, ei enää kanna.

Hyvät kuulijat,

Suorien yritystukien ohella on työnantajien asemaa helpotettu myös työlainsäädäntöön tehdyillä määräaikaisilla joustoilla. Yksityisten työnantajien yt- ja lomautusaikoja lyhennettiin viiteen päivään, mikä tuottaa työnantajille merkittävän taloudellisen edun ja on osaltaan kannustanut lomauttamaan. Myös työnantajien työeläkemaksuja alennettiin tältä vuodelta yhteensä yli miljardi euroa. Työnantajaliitot ajavat näitä toimia pysyviksi.

Kriisin keskellä valtio ei juuri ole osoittanut varoja tavallisten ihmisten toimeentulon turvaamiseen. Harvoja kädenojennuksia ovat lomautettujen viiden omavastuupäivän poisto. Lomautetun itse työttömyyskassaan maksamat päivärahat alkavat siis juosta nyt ensimmäisestä lomautuspäivästä lukien. Toinen heiveröinen kädenojennus on työstä kotiin jääneille vanhemmille osoitettu vanhempainpäivärahan suuruinen tuki, joka koskee arvion mukaan noin 50000-60000 ihmistä.

Vasemmiston ansiota on, että hallitus nopeuttaa nyt työttömyysetuuksien maksatusta lomautetuille ja irtisanotuille. Etuuksia voidaan maksaa lakimuutoksen myötä pian ennakkoon, byrokratian mutkia oikoen. Se on tärkeää, mutta ei tietenkään tuo työttömälle tai lomautetulle mitään menetyksiä takaisin. Etuuksiin tarvittaisiin kunnollinen tasokorotus vähintään määräajaksi – mieluummin pysyvästi – pienituloisten ihmisten ahdingon helpottamiseksi ja kulutuskysynnän elvyttämiseksi.

Kriisissä ne, jotka ovat valmiiksi vahvoja, vahvistavat asemiaan entisestään. Yritystuet johtavat yrityskentän keskittymiseen, isot syövät pienet. Asetelma kärjistyy myös maan hallituksen sisällä ja vaikuttaa sen politiikkaan. Vasemmistolla on täysi työ estää, etteivät nopeassa tahdissa toteutetut yritystuet, työnantajien vero- ja maksualet sekä työlainsäädännön heikennykset ole päänavaus pysyvämmälle politiikalle. Kaikki tämä runnottiin läpi niin nopeasti, että on syytä kysyä, olivatko suunnitelmat EK:ssa ja Suomen Yrittäjissä valmiiksi laadittuina? Syksyllä hallitusohjelma joudutaan avaamaan ja silloin suoranaisten leikkauslistojen uhka on ilmeinen. Veronmaksajien laskua uhkaavat kasvattaa eteläeurooppalaisten pankkien ja velkavaltioiden – koko eurovaluutan romahduksen estäminen. Tähän Suomeakin jo kovaa vauhtia sidotaan.

Hyvät kuulijat,

Suomessa 2010-luku päättyi yritysten kannalta voitolliseen saldoon. Kelamaksun poisto, kaksi yhteisöveroalea ja kiky-sopimus tuottivat vuosikymmenen kuluessa yrityksille noin 22 miljardin euron hyödyn. Osingot kasvoivat, mutta reaaliset investoinnit sen sijaan eivät. Kaikki tämä yritysten hyvä oli pois julkisesta taloudesta, hyvinvointi- ja terveyspalveluista, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta sekä infrastruktuurin kehittämisestä. Se oli pois myös työntekijöiden palkoista. Olisiko edes osa näistä rahoista kannattanut kuluneen kymmenen vuoden aikana panostaa vaikkapa hoitajien palkkoihin, jotta hoitajapulaa ei olisi päässyt syntymään? Koronakriisissä tämä laiminlyönti on tullut karulla tavalla maksuun.

Olisi syytä tunnustaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien pitkään jatkunut heikentäminen ja julkisten palvelujen yksityistäminen ovat keskeinen syy sille, ettei terveydenhuollon kapasiteettiin ole koronakriisissä voitu täysin luottaa ja on lähdetty kovien rajoittamistoimien tielle. Henkilöstön palkkakehitys on ollut heikkoa, henkilöstöpula on pahentunut ja työ käynyt jatkuvasti raskaammaksi. Töitä tehdään olosuhteissa, jotka ovat yhä useammin suorastaan vaaralliset, muutoinkin kuin akuutin tartuntataudin vuoksi.

Sotealan työvoimasta 90% on naisia. Alan palkat ovat vastaavan koulutustason miesvaltaisia aloja huomattavasti matalampia. Kuntasektorilla säännöllisen työajan keskiansioiden kehitys on ollut yksityistä sektoria ja valtiota merkittävästi heikompi. Lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2095 euroa ja sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka 2445 euroa. Palkat eivät vastaa työn vaativuutta.

Hoitoala tarvitsee lisää ammattiin soveltuvia osaajia. Alan houkuttelevuus on laskenut ja alalta siirrytään muihin tehtäviin ja ulkomaille. 320 000 koulutetusta 72 000 työskentelee muualla ja näistä 40 000 työskentelee täysin toisella alalla.

Julkisen sektorin työehtosopimusneuvotteluissa Tehyn ja SuPerin tavoitteena on vientialojen 3,3 prosentin palkankorotusten lisäksi erillinen palkkatasa-arvo-ohjelma.

Vaatimus on palkkojen jälkeenjääneisyys ja työolot huomioiden todella maltillinen. Tasa-arvo-ohjelma maksaisi valtiolle 100-150 miljoonaa euroa vuodessa. Vanhusten hoivan 0,7 hoitajamitoituksen toteuttaminen maksaisi jonkin verran enemmän, mutta yhdessäkin nämä summat olisivat vain murto-osa siitä, mitä nyt on annettu tai ollaan antamassa yrityksille.

Valtiovallan tulisi vaikuttaa voimakkaasti, osana koronakriisin ratkaisemista ja jälkihoitoa, sellaisen hoitajien palkkaratkaisun puolesta, jolla heidän oikeutettuja vaatimuksiaan viedään eteenpäin.

Hyvät kuulijat,

Kysymys Hornetit korvaavien hävittäjien hankinnasta on noussut uuteen kriittiseen keskusteluun. Ajatus vähintäänkin hankinnan lykkäämisestä taloudellisesti parempiin aikoihin on saamassa jalansijaa. Viimeksi valtakunnan päälehti Helsingin Sanomat arvioi tätä mahdollisuutta laajassa kirjoituksessa. Hornetien käyttöiän jatkamisesta on puolustusvoimissa laadittu suunnitelma, mutta se on salattu eikä asiaa ole päästetty julkiseen keskusteluun. Suomessa Hornetien käyttöikä on arvioitu paljon alemmaksi kuin muualla.

HX-hanke on edelleen merkittävin yksittäinen julkisen talouden alijäämää ja velkaantumista lisäävä tekijä. Hankinnan hinta on vähintään 10 miljardia ja päälle tulevat arviolta 30 miljardin elinkaarikulut. Kun valtio velkaantuu 20-30 miljardia koronaviruksesta aiheutuvien toimien vuoksi, olisi korkea aika siirtää HX-hanke ensi vaalikaudelle. Samalla se tulisi perusteellisesti uudelleen arvioida. Hankinta perustuu vuonna 2015 tehtyyn esiselvitykseen Hornetien korvaamisesta. Selvitys on lähtökohdiltaan jo vanhentunut. Monitoimihävittäjät eivät ole suorituskykyisiä tulevaisuuden sodankäynnin uhkia, miehittämättömiä lennokkeja ja ohjuksia vastaan.

Julkisuuteen tullut puolustusvoimien entisen komentaja Jarmo Lindbergin ja F-35-hävittäjän valmistajan Lockheed Martinin välinen konsulttisopimus on viimeistään paljastunut koko hankinnan todellisen luonteen. Hankintaprosessiin on kohdistunut vakava epäily puolueellisuudesta, suoranaisesta korruptiosta. Lindberg jäi eläkkeelle elokuun alussa 2019, mutta perusti kesken karenssiajan viime tammikuussa yhtiön, jonka kautta ryhtyi työskentelemään yhden hävittäjävalmistajan – Lockheed Martinin – eduksi. Puolustusministeriö teki asiasta selvityksen ja totesi Lindbergin rikkoneen karenssisopimusta yhtiön perustaessaan. Sopimuksen rikkomisesta on määrätty sakko, mutta ministeriö ilmoitti, että sakkoa ei Lindbergin tapauksessa perittäisi.

Virassaan Lindberg oli keskeinen HX-hankkeen alkuunpanija ja kätilö. Hän vei läpi Hornetien aseistukseksi niin ikään Lockheed Martinilta hankittujen JASSM-ohjusten miljardien kaupan. Useissa julkisissa puheenvuoroissaan Lindberg on korostanut hyviä yhteyksiään Yhdysvaltojen puolustushallintoon ja sikäläisiin asevalmistajiin. Palveluksistaan hän sai Yhdysvaltain armeijan korkeimman ulkomaalaiselle myönnetyn kunniamerkin.

Tällaista menoon on totuttu lähinnä banaanitasavalloissa, joissa upseerijuntta päättää valtion asioista.

Valtion varojen vastuullisen käytön varmistamiseksi nyt olisi korkea aika keskeyttää HX-hankinta, arvioida se perusteellisesti uudelleen ja palata asiaan puhtaalta pöydältä ensi vaalikaudella.

Hyvät toverit,

Koronaviruksen leviämisen estämisessä ryhdyttiin keväällä toimiin, jotka rajaavat edelleen monella tavalla kansalaisten perusoikeuksia, jyrkentävät talouden taantumaa, ja heikentävät ainakin tilapäisesti satojen tuhansien suomalaisten ja heidän perheidensä toimeentuloa, pahimmillaan seurauksena on sosiaalinen katastrofi, josta nouseminen voi kestää sukupolvia.

Julkista rahaa on yhtäkkiä liikkeellä ennen näkemättömiä määriä, mutta se on valumassa kyseenalaisiin yritystukiin ja työnantajien verojen ja maksujen helpotuksiin vailla takeita työpaikkojen säilymisestä. Tavallisten ihmisten toimeentulon turvaamiseen valtio ei juuri ole varoja osoittanut.

Toverit,

Tänä vappuna me vaadimme palkkojen, työttömyysturvan, toimeentulotuen ja muiden etuuksien tuntuvia korotuksia ja sanomme ei kenraalien hävittäjähaaveille. Kun aika koittaa, marssimme sankoin joukoin kaduille, lyömme voimalla oikeiston ajamat heikennykset takaisin ja viemme vaatimuksemme läpi.

Hyvää vappua!