Turun kaupungin neuvolapalveluiden ja kouluterveydenhuollon lainvastainen tilanne ja virkajohdon vastuu

Eduskunnan oikeusasiamiehelle,

Terveydenhuoltolain 15 §:n (1326/2010) mukaan kunnan on järjestettävä alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut.

Terveydenhuoltolain 16 §:n mukaan kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta säätelee tarkemmin edellä mainittujen palveluiden järjestämistä.

Turun kaupungin neuvolapalveluissa on yhteensä 14 toimipistettä. Neuvoloissa on pulaa terveydenhoitajista ja lääkäreistä. Valtioneuvoston asetuksen mukaiset käynnit eivät toteudu. THL:n ohjeiden mukainen asiakasmäärä terveydenhoitajien omissa asiakaspiireissä ylittyy ja osa neuvolakäynneistä on tehty puhelimitse tai lyhennettynä käyntinä. Jälkitarkastukset venyvät usein yli 12 viikon. Asiakkaiden sovittuja aikoja joudutaan siirtämään, koska sijaisia ei saada poissaolevien terveydenhoitajien tilalle. Omahoitajasuhde katkeaa ja usein joudutaan antamaan aikoja toiselle terveydenhoitajalle ja toiseen neuvolaan. Asiakkaan palvelu omalla äidinkielellä ei toteudu.

Tilanne neuvolapalveluissa oli huolestuttava jo ennen koronaa. Työntekijöillä oli paljon pitkiä sairauspoissaoloja työuupumuksen vuoksi. Työntekijöiden kasvanut psykososiaalinen kuormitus, puutteelliset työolosuhteet ja ylimmän johdon välipitämättömyys epäkohtiin puuttumisessa ovat ongelmia, jotka henkilöstö on tuonut esille.

Turun kaupungin kouluterveydenhuollossa on 44 toimipistettä. Viidellä koululla ei ole lainkaan terveydenhoitajaa. Tällainen on esimerkiksi Mikaelin koulu, joka antaa opetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen keskeisiä tavoitteita on erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen antamisen varmistaminen.

Turussa osa terveydenhoitajista on siirretty omasta yksiköstä toiselle koululle paikkaamaan hoitajavajetta. Avoinna oleviin toimiin ei ole hakijoita eikä sijaisia ole kyetty palkkaamaan. Työntekijöillä on pitkiä sairauslomia työuupumuksen vuoksi. Terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaisia palveluita, kuten lakisääteisiä tarkastuksia, ei ole pystytty järjestämään. Ylin johto on välinpitämätön tilanteesta ja työntekijöiden kohtelu on huonoa.

Turussa sosiaali- ja terveydenhuollon monien ammattiryhmien, kuten terveydenhoitajien, tehtäväkohtaiset palkat ovat Varsinais-Suomen muita kuntia alemmalla tasolla. Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavan hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden ylin johto on useaan otteeseen kiistänyt tarpeen palkankorotuksiin, vaikka se on ilmeinen henkilöstöpulan syy. Sosiaali- ja terveystoimen talousarviot on vuosikausia alibudjetoitu eli laadittu kuntalain 110 §:n vastaisesti siten, että palveluille ei ole myönnetty niiden tarvitsemia määrärahoja eikä kunnan tehtävien hoitamiselle ole käytännössä ollut edellytyksiä, kuten laki edellyttää.

Vaadin, että eduskunnan oikeusasiamies ryhtyy välittömästi toimiin Turun kaupungin neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluiden saattamiseksi lain ja asetusten edellyttämälle tasolle. Lain ja asetusten vastaisuus on siinä määrin vakava, että oikeusasiamiehen tulisi edellyttää Lounais-Suomen aluehallintovirastolta myös virkajohdon toiminnan lainmukaisuuden tarkastamista.

Kunnioittavasti,

Johannes Yrttiaho
kansanedustaja

Kantelu eduskunnan oikeusasamiehelle 28.1.2022
.