Aloite: Neuvolapalvelut viipymättä lain vaatimusten mukaisiksi

Turun neuvolapalvelut ovat kärsineet henkilökuntapulasta ja ruuhkista useamman vuoden. Taustalla ovat palkkauksen ja työolosuhteiden ongelmat. Liian pienillä resursseilla on jouduttu toimimaan jo kauan ennen koronaa. Nyt palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Neuvoloissa on edelleen pulaa terveydenhoitajista ja lääkäreistä eivätkä lakisääteiset palvelut toteudu.

Terveydenhuoltolain 15 §:n (1326/2010) mukaan kunnan on järjestettävä alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut. Neuvolapalveluihin kuuluu mm. lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta ensimmäisen ikävuoden aikana keskimäärin kuukauden välein ja sen jälkeen vuosittain sekä yksilöllisen tarpeen mukaan. Esiopetusikäisten lasten opiskelijahuolto on osin neuvolan vastuulla. Resurssien puutteen vuoksi neuvolakäyntejä on Turussa peruttu, niitä on tehty lyhennettyinä sekä puhelimitse lasta ja vanhempia näkemättä. Työntekijöiden vaihtuvuus ja resurssipula katkaisee omahoitajasuhteita heikentäen palvelun laatua ja pitkäjänteisyyttä. Lasten ja perheiden asioihin ei ehditä riittävästi paneutumaan.

Tein tammikuussa 2022 kantelun Turun neuvolapalveluiden tilasta. Aluehallintovirasto pyysi syksyllä 2022 selvitystä Turun neuvoloiden tilanteesta. Vuoden 2022 lopussa Avi antoi Turun kaupungille huomautuksen palveluiden puutteista ja lainvastaisuuksista.

Aluehallintovirasto katsoi, ettei Turku ole toteuttanut lain ja asetusten vaatimia lasten terveystarkastuksia. Turku oli muun muassa ohjeistanut kahdeksan kuukauden iässä tehtävän lääkärintarkastuksen tehtäväksi kaksivuotiaana ja neljän vuoden iässä tehtävän lääkärintarkastuksen tehtäväksi viiden vuoden iässä. Yli 4 000 lapselta oli alkusyksyllä tekemättä lain vaatima määräaikaistarkastus. Tästä Avi oli erittäin huolissaan ja totesi Turun kaupungin toiminnan olleen lainvastaista.

Turku on kertonut ryhtyneensä toimiin neuvoloiden ruuhkien purkamiseksi. Palveluiden siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle ovat ongelmat kuitenkin edelleen mittavia. Jonossa lakisääteistä tarkastusta vailla oli joulukuun lopussa 1 500 lasta. Ongelmien juurisyihin ei ole kyetty puuttumaan ja ruuhkautuminen uhkaa pahentua.

Kun neuvolapalvelut eivät toimi, tarvittavan hoidon, tutkimusten tai tuen saaminen riippuu siitä, minkälaiset valmiudet lapsen vanhemmilla on hakea oikeanlaista hoitoa, tukea tai tutkimuksia. Mikäli neuvolatarkastukset joudutaan tekemään liian pienillä resursseilla tai ne eivät toteudu lainkaan, lasten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita jää huomaamatta, tai ne huomataan vasta kun lapsen oireet tai perheen vaikeudet ovat kasvaneet suuriksi.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan perusterveydenhuollon on neuvolapalveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta sekä erikoissairaanhoidosta vastaavien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Liian pienet resurssit eivät mahdollista monialaisen yhteistyön tekemistä. Lasten tuen tarpeita ei tunnisteta riittävän aikaisessa vaiheessa ja lasten ja perheiden tukitoimet viivästyvät. Puutteellinen yhteistyö lasta hoitavien tahojen välillä heikentää myös tukitoimien vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden arviointia.

Edellä olevan perusteella esitän, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus ja viranhaltijat ryhtyvät välittömästi toimiin neuvolapalveluiden saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle koko hyvinvointialueella.

Johannes Yrttiaho
aluevaltuutettu (vas)

Aloite Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustolle 25.1.2023