Lähipalvelut kaikille! Yksityistäminen seis.

KUNTAVAALITEESIT 2017

LINJA PITÄÄ!

Lähipalvelut kaikille! Yksityistäminen seis.
Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu kuntien tuottamiin lähipalveluihin. Turussa kokoomus, sdp ja vihreät ovat alistaneet palvelut markkinoille. Peruspalveluita murennetaan yrityksistä kopioitujen mallien mukaisesti tehostamalla ja keskittämällä, yhtiöittämällä ja lopulta yksityistämällä. Terveyskeskus, neuvola, päivähoito ja vanhustenhoiva sekä koulu ja kirjasto ovat tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta. Jokaisen on saatava peruspalvelut läheltä kotia!

esite_etusivu_kuva_kuntavaalit_2017

Oikeutta kaupungin työntekijöille!
Kuntalaisille tärkeät palvelut tuotetaan tuhansien kasvatus-, opetus- ja hoivatyöntekijöiden jokapäiväisellä työllä. Kaupungin työntekijät ansaitsevat paremmat työehdot ja paremman palkan. Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaukset olivat törkeyden huippu. Ne tulee hyvittää tulevilla sopimuskierroksilla. Työehtoja nakertava kunnan toimintojen yhtiöittäminen ja yksityistämien tulee lopettaa. Työntekijöiden hyvinvointi on kunnon kuntapalveluiden perusta!

Kuntademokratiaa!
Kuntalaisten edun sijaan Turun päätöksentekoa ohjaa valtapolitiikka, jossa kokoomus, sdp ja vihreät käyvät kauppaa mm. johtavista virkapaikoista. Tästä syystä Turun päätöksenteko on salailevaa ja sekavaa. Konsensuspolitiikka on murrettava, jotta kuntalaisen ääni pääsee kuuluviin. Kyllä lähidemokratian parantamiselle ja kaupunginosavaltuustoille, ei vallan keskittämiselle ja pormestareille. Irti eliitin politiikasta!

Aserahat kuntien palveluihin!
Kataisen, Stubbin ja Sipilän hallitukset ovat leikanneet kuntien rahoitusta miljardeille. Kun valtionrahoitus supistuu, on kunnissa helppo perustella talouskuripolitiikkaa ainoana vaihtoehtona. Se merkitsee palveluiden leikkauksia sekä verojen ja asiakasmaksujen korotuksia. Nyt hallitus suunnittelee uusien Nato-yhteensopivien hävittäjälentokoneiden hankintaa. Niiden aiheuttamat vuotuiset menot olisivat yhtä suuret kuin kuntien valtionosuusleikkaukset. Asevarustelusta ja militarismista luopumalla voidaan turvata ihmisten palvelut.

Ammattiopetuksen leikkaukset peruttava

Halpatyövoiman käyttö kasvaa
Ammattiopetuksen leikkaukset peruttava

Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat tänä vuonna Turussa sivistystoimialan raskaimmat leikkaukset. Vasemmistoliitto yritti niitä torjua, kun kaupunginvaltuusto syksyllä päätti vuoden 2017 budjetista, mutta esityksemme ei saanut muilta tukea. Leikkausten taustalla on Sipilän hallituksen politiikka. Ammatillisesta koulutuksesta leikataan lähes 200 miljoonaa euroa. Turussa leikkaukset ovat useita miljoonia vuodessa, ainakin 4,5 miljoonaa valtion rahoitusta häviää.

Ammattiopetukseen on kohdistunut myös kaupungin omasta politiikasta johtuvia leikkauksia jo vuosien ajan. Vastuussa ovat olleet Turku-sopimuksen pääpuolueet kokoomus, sdp ja vihreät. Kaikki tämä on merkinnyt ja merkitsee lähiopetuksen rajua leikkaamista ja kotona opiskelun yleistymistä. Jokainen ymmärtää, ettei ammattia opi etänä, kirjekurssilla. Myös opetusryhmien koot oppilaitoksissa kasvavat, mikä sekin haittaa pahasti ammatin oppimista ja vaarantaa myös työturvallisuuden. Opiskelumotivaatio heikkenee ja opintojen keskeyttämiset yleistyvät. Tässäkö on Sipilän porvarikoplan ratkaisu nuorisotyöttömyyteen?

Leikkaukset ovat kohdistuneet Turussa mm. kone- ja metallialan sekä autoalan opiskelijoihin. Samaan aikaan metallialan työvoimatarve on kasvussa Turun telakan, Uudenkaupungin autotehtaan ja Sandvikin tehtaan kaivoskoneiden tuotannon kasvun vuoksi. Mistä tätä työvoimaa siis on tarkoitus hankkia, jos uusia ammattitaitoisia työntekijöitä ei kouluteta? Luodaanko tarkoituksella kysyntää ja tilaa vuokratyöfirmojen ulkomaisen halpatyövoiman tuonnille? Tämän politiikan tarkoitushan on heikentää ammattiyhdistysliikkeen voimaa, polkea palkkoja ja muita työehtoja ja kasvattaa yritysten voittoja. Se on jatkunut kiivaana jo koko 2000-luvun. Iso koelaboratorio vuokrafirmojen käytölle on ollut Olkiluodon ydinvoimalatyömaa.

Ammattiopetuksen leikkaukset tulisi Turussa peruuttaa nyt keväällä kaupunginvaltuuston lisäbudjetin yhteydessä. Turun talous oli vuonna 2016 lähes kymmenen miljoonaa ylijäämäinen, joten rahaa kyllä olisi.

Johannes Yrttiaho
Turun kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen jäsen

Kirjoitus on julkaistu Metalli 49:n jäsenlehdessä maaliskuussa 2017.

Selvityspyyntö: Yksityisessä päivähoidossa ilmenneet rikkeet ja palvelusetelien myöntäminen ylipaikoille

SELVITYSPYYNTÖ
Turun kaupunginhallitus
27.3.2017

Yksityisessä päivähoidossa ilmenneet rikkeet ja palvelusetelien myöntäminen ylipaikoille

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto tutkii parhaillaan Touhula Varhaiskasvatus Oy:n Varissuon päiväkodin toimintaa. Päiväkodissa on kaikkiaan 62 asiakaspaikkaa, mutta sinne on osoitettu paikka kaikkiaan 82 lapselle. Ylipaikoilla on siis 20 lasta. Tilat ovat liian ahtaat eivätkä täytä toiminnalle asetettavia vaatimuksia. Päiväkodissa on liian vähän henkilökuntaa, huomattava osa ei täytä kelpoisuusehtoja. Lapsiryhmät ovat liian suuria. Lasten erityisen tuen tarpeita ei ole huomioitu. (LSAVI 8.3.2017)

Päiväkodin yhdessä TS_2_touhula_28.3.2017ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Alle 3-vuotiaiden osalta säädetty suhdeluku on 1:4 ja 3 vuotta täyttäneiden osalta 1:8. Nämä suhdeluvut ylittyvät Touhula Varissuon ryhmissä sen lisäksi, että päiväkotiin sijoitettu lapsimäärä ylittää tiloihin hyväksytyn asiakaspaikkamäärän.

Turun kaupunki on lisäksi päättänyt järjestää päivähoidon edelleen aiemman asetuksen mukaisena, jolloin yli 3-vuotiaiden ryhmissä suhdeluvun tulisi olla 1:7. Touhula Varissuon ryhmäkoot ylittävät paitsi asetuksessa sallitun, myös Turun kaupungin edellyttämät ryhmäkoot. Kaupungin myöntämillä palveluseteleillä kustannettu päivähoito on siis laadultaan merkittävästi kunnallisia päiväkoteja heikompaa.

Palveluseteli myönnetään kertoimilla korotettuna, mikäli päiväkodissa on erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia. Touhula Varissuolla erityinen tuki puuttuu ainakin osittain, vaikka kaupunki on ilmeisesti myöntänyt yritykseen korotettuja palveluseteleitä.

Edellä esille tuoduista ongelmista huolimatta Turun kaupungin sivistystoimialan yksityisen varhaiskasva-tuksen palvelualuejohtaja toteaa Touhula Varhaiskasvatus Oy:n kotisivuilla mm., että ”Yhteistyö Touhulan kanssa on koko ajan ollut luontevaa ja sujuvaa.” Lisäksi hän toteaa, että ”Yhdessä ja tarvelähtöisesti olemme pohtineet, miten voimme palvella parhaalla mahdollisella tavalla turkulaisia lapsiperheitä päivähoitoasioissa. Kuntalaisten tarpeet ovat olleet koko ajan toimintamme keskiössä.” (www.touhula.fi) Ei ole kaupungin edun mukaista, että viranhaltija esiintyy yksityisen yrityksen pr-materiaalissa. Tiedetyn valossa viranhaltijan lausunto antaa yrityksen toiminnasta myös aivan virheellisen kuvan.

Touhula ilmoittaa olevansa Suomen suurin päiväkotiyritys. Turussa sillä on kaikkiaan neljä yksikköä, viides on perusteilla. Toiminta Turussa on alkanut vuonna 2014. Valtakunnallisesti Touhulan yli 130 päiväkodissa on yli 8000 lasta ja yhteensä yli 2000 työntekijää. Yrityksen pääomistaja on pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö EQT. Muita omistajia ovat Cor Group Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Norvestia Oyj sekä toimiva johto.

Vaadin, että kaupunki puuttuu välittömästi Touhula Varhaiskasvatus Oy:n rikkeisiin ja ryhtyy toimiin kunnollisen varhaiskasvatuksen turvaamiseksi ao. yksikön lapsille.

Lisäksi kaupunginhallitukselle selvitetään ensi tilassa,

– miksi Touhula Varhaiskasvatus Oy:n Varissuon yksikköön on myönnetty palveluseteleitä ylipaikoille?

– AVI:n mukaan päiväkodissa on erityislapsia, mutta erityistä tukea ei käytännössä ole järjestetty. Onko kaupunki myöntänyt kertoimilla korotettuja palveluseteleitä erityislasten hoitoon, vaikka sitä ei ole tarvetta vastaavasti järjestetty?

– ylittyvätkö asiakaspaikat ja säädetyt ryhmäkoot tosiasiassa muissakin yksityisissä päiväkodeissa, joihin Turku myöntää palvelusetelin ja jotka ovat kaupungin valvontavastuulla? Miten erityinen tuki toteutuu?

– ovatko yksityisestä päivähoidosta vastaavat viranhaltijat toimineet virkavastuunsa edellyttämällä tavalla?

– onko Touhula Varhaiskasvatus Oy:llä enää lainkaan edellytyksiä toimia kaupungin hyväksymänä palvelustelipäiväkotina?

Turussa 27.3.2017

Johannes Yrttiaho
kaupunginhallituksen jäsen
Vasemmistoliitto

Aserahat kuntapalveluihin!

Suomessa suunnitellaan uusien hävittäjälentokoneiden hankintaa. Niiden elinkaarikustannukset on laskettu jopa 30 – 40 miljardin euron suuruisiksi. Samaan aikaan kunnat leikkaavat palveluitaan, koska valtio vähentää niiden rahoitusta.

Kuntien valtionosuusleikkaukset Kataisen, Stubbin ja Sipilän hallitusten jäljiltä nousevat vuositasolla jopa yli kahteen miljardiin. Peruspalveluiden valtionosuudet supistuvat viidenneksellä ja tämän päälle tulevat vielä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksien leikkaukset. Kuntien tulorahoitusta on syönyt reilulla miljardilla myös Kataisen hallituksen 6 %-yksikön yhteisöveroale. Sipilän hallitus keksi kiky-leikkaukset, jotka hyödyttävät yksityisen sektorin työnantajia ja maksatetaan (kunta)työntekijöillä ja kuntien veronmaksajilla. Kuntien henkilöstökuluihin koituva säästö viedään pois valtionosuusleikkauksilla ja loppulasku kikystä esim. turkulaisille veronmaksajille on miljoonia euroja.

Kun kuntien valtionrahoitus kiristyy näin rajusti, on helppo perustella talouskuripolitiikkaa ainoana vaihtoehtona. Se merkitsee palveluiden leikkauksia sekä verojen ja asiakasmaksujen korotuksia. Julkisten palveluiden toimintaedellytykset heikkenevät ja säästöjä etsitään myös ulkoistamalla ja yksityistämällä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä aiotaan viedä kolme miljardia, leikkaamalla ja yksityistämällä, jos sote-uudistus menee läpi.

Uusi puolustuspoliittinen selonteko esittää Suomelle paitsi Itämeren epävakautta lisäävää sotilasyhteistyötä, myös miljardien hävittäjähankintoja. Suomea aseistetaan ja rakennetaan teknoarmeijaa Yhdysvaltojen hyökkäyssotia ja maailmanvaltaa varten. Isommalla pelilaudalla Suomelle kaavaillaan yhdessä Ruotsin kanssa vastuuta myös Nato-Baltian puolustuksesta. Suomen kuluvan vuoden puolustusbudjetti on yli 2,8 miljardia (tästä reilu 900 milj. menee asehankintoihin). Yksistään suunniteltu hävittäjähankinta tarkoittaisi vuodessa jopa yli 2 miljardin menoa valtion talouteen, kun kaikki elinkaari- ja käyttökulut huomioidaan.

Kuntien tuottamien palveluiden, kuten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, vanhuspalveluiden ja perusterveydenhuollon, rahoitukseen tarkoitetuista valtionosuuksista sitä vastoin leikataan tällä hetkellä ja lopun hallituskauden ajan 2,2 miljardia euroa vuositasolla. Summa on viidennes koko peruspalveluiden valtionosuudesta ja siis melko tarkkaan sama kuin uusien hävittäjien aiheuttama vuosikulu.

Taistelukoneiden ostoon käytettäväksi suunnitellulla rahalla, saisi ihmisarvoisen vanhuuden turvaksi hyvät kunnalliset palvelut, palautettua lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja estettyä tasa-arvoa luovan koulujärjestelmämme eriytymisen ja rapautumisen. On sanottava selkeä ja ehdoton ei armeijan menojen kasvattamiselle ja vaadittava sen sijaan lisää rahaa kuntien palveluihin.

Johannes Yrttiaho
kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen jäsen
varakansanedustaja (vas.)
Turku

Kirjoitus on julkaistu Turun Vasemmsitoliiton Uusi Päivä -lehdessä maaliskuussa 2017.

Kelan toimeentulotuen käsittelyn ruuhkautumisesta aiheutuneet menetykset korvattava

VALTUUSTOALOITE
Turun kaupunginvaltuusto
20.3.2017

Kelan toimeentulotuen käsittelyn ruuhkautumisesta aiheutuneet menetykset korvattava

Vuodenvaihteesta alkaen perustoimeentulotukea on haettu Kelalta, mutta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea edelleen kunnilta. Mm. eduskuntakäsittelyn yhteydessä perustoimeentulotuen siirtämistä Kelalle puolustettiin sokeasti ja laajasti niin hallitus- kuin oppositiopuolueissakin. Samaan aikaan Kela vähensi väkeään ja sulki toimipisteitään. Monien asiantuntijoiden käsitys oli, että ruuhkia on odotettavissa, eikä Kela selviä n. 750 käsittelijällä, kun kunnissa samaa työtä tehdään kaksinkertaisella henkilöstömäärällä. Koko alkuvuoden massiiviset ruuhkat Kelassa ovat olleet tosiasia. Pienituloisten pitkä ahdinko ja hylkypäätökset ovat romuttaneet monen talouden, aiheuttaneet luottohäiriöitä ja korvaamatonta vahinkoa sekä romahduttaneet jopa monien jaksamisen.

Toimeentulohuolien keskellä kamppailevat työttömät ja pienten eläkkeiden varassa kituuttavat ovat suurissa vaikeuksissa.  Raha ei riitä ruokaan, jatkuvasti kohoaviin asumiskuluihin eikä kasvaviin lääke- ja muihin sairausmenoihin. Myös kunnat ovat korottaneet kohtuuttomasti palvelu- ja asiakasmaksujaan.

Kela suoltaa hylkääviä päätöksiä pitkien jonotusaikojen ja odottelun päätteeksi.  Pitkäaikaissairaat jäävät vaille maksusitoumuksia, lääkekuluihin ei tule tukea jne. Toimintatapa on sanalla sanoen kuuro ihmisten hädälle. Puhelimella et saa yhteyttä. Palveluaikojen varaukset takkuavat edelleen.

Esitän, että

Kaupunki ja Kela ryhtyvät pikaisesti yhteistoimiin tilanteen helpottamiseksi sekä kuntalaisten toimeentulon ja laillisten perusoikeuksien turvaamiseksi.

Toimeentulotuen palvelujen ruuhkautumisesta aiheutuneista vahingoista on tehtävä perusteellinen selvitys ja niistä kärsimään joutuneille on korvattavat aiheutuneet menetykset.

Turun kaupungin on vaadittavat Kelaa ja valtiovaltaa vastuuseen taloudellisista menetyksistä ja tuen lisätarpeesta.

Turussa 20.3.2017

Johannes Yrttiaho
kaupunginvaltuutettu
Vasemmistoliitto