Selvityspyyntö: Yksityisessä päivähoidossa ilmenneet rikkeet ja palvelusetelien myöntäminen ylipaikoille

SELVITYSPYYNTÖ
Turun kaupunginhallitus
27.3.2017

Yksityisessä päivähoidossa ilmenneet rikkeet ja palvelusetelien myöntäminen ylipaikoille

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto tutkii parhaillaan Touhula Varhaiskasvatus Oy:n Varissuon päiväkodin toimintaa. Päiväkodissa on kaikkiaan 62 asiakaspaikkaa, mutta sinne on osoitettu paikka kaikkiaan 82 lapselle. Ylipaikoilla on siis 20 lasta. Tilat ovat liian ahtaat eivätkä täytä toiminnalle asetettavia vaatimuksia. Päiväkodissa on liian vähän henkilökuntaa, huomattava osa ei täytä kelpoisuusehtoja. Lapsiryhmät ovat liian suuria. Lasten erityisen tuen tarpeita ei ole huomioitu. (LSAVI 8.3.2017)

Päiväkodin yhdessä TS_2_touhula_28.3.2017ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Alle 3-vuotiaiden osalta säädetty suhdeluku on 1:4 ja 3 vuotta täyttäneiden osalta 1:8. Nämä suhdeluvut ylittyvät Touhula Varissuon ryhmissä sen lisäksi, että päiväkotiin sijoitettu lapsimäärä ylittää tiloihin hyväksytyn asiakaspaikkamäärän.

Turun kaupunki on lisäksi päättänyt järjestää päivähoidon edelleen aiemman asetuksen mukaisena, jolloin yli 3-vuotiaiden ryhmissä suhdeluvun tulisi olla 1:7. Touhula Varissuon ryhmäkoot ylittävät paitsi asetuksessa sallitun, myös Turun kaupungin edellyttämät ryhmäkoot. Kaupungin myöntämillä palveluseteleillä kustannettu päivähoito on siis laadultaan merkittävästi kunnallisia päiväkoteja heikompaa.

Palveluseteli myönnetään kertoimilla korotettuna, mikäli päiväkodissa on erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia. Touhula Varissuolla erityinen tuki puuttuu ainakin osittain, vaikka kaupunki on ilmeisesti myöntänyt yritykseen korotettuja palveluseteleitä.

Edellä esille tuoduista ongelmista huolimatta Turun kaupungin sivistystoimialan yksityisen varhaiskasva-tuksen palvelualuejohtaja toteaa Touhula Varhaiskasvatus Oy:n kotisivuilla mm., että ”Yhteistyö Touhulan kanssa on koko ajan ollut luontevaa ja sujuvaa.” Lisäksi hän toteaa, että ”Yhdessä ja tarvelähtöisesti olemme pohtineet, miten voimme palvella parhaalla mahdollisella tavalla turkulaisia lapsiperheitä päivähoitoasioissa. Kuntalaisten tarpeet ovat olleet koko ajan toimintamme keskiössä.” (www.touhula.fi) Ei ole kaupungin edun mukaista, että viranhaltija esiintyy yksityisen yrityksen pr-materiaalissa. Tiedetyn valossa viranhaltijan lausunto antaa yrityksen toiminnasta myös aivan virheellisen kuvan.

Touhula ilmoittaa olevansa Suomen suurin päiväkotiyritys. Turussa sillä on kaikkiaan neljä yksikköä, viides on perusteilla. Toiminta Turussa on alkanut vuonna 2014. Valtakunnallisesti Touhulan yli 130 päiväkodissa on yli 8000 lasta ja yhteensä yli 2000 työntekijää. Yrityksen pääomistaja on pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö EQT. Muita omistajia ovat Cor Group Oy, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Norvestia Oyj sekä toimiva johto.

Vaadin, että kaupunki puuttuu välittömästi Touhula Varhaiskasvatus Oy:n rikkeisiin ja ryhtyy toimiin kunnollisen varhaiskasvatuksen turvaamiseksi ao. yksikön lapsille.

Lisäksi kaupunginhallitukselle selvitetään ensi tilassa,

– miksi Touhula Varhaiskasvatus Oy:n Varissuon yksikköön on myönnetty palveluseteleitä ylipaikoille?

– AVI:n mukaan päiväkodissa on erityislapsia, mutta erityistä tukea ei käytännössä ole järjestetty. Onko kaupunki myöntänyt kertoimilla korotettuja palveluseteleitä erityislasten hoitoon, vaikka sitä ei ole tarvetta vastaavasti järjestetty?

– ylittyvätkö asiakaspaikat ja säädetyt ryhmäkoot tosiasiassa muissakin yksityisissä päiväkodeissa, joihin Turku myöntää palvelusetelin ja jotka ovat kaupungin valvontavastuulla? Miten erityinen tuki toteutuu?

– ovatko yksityisestä päivähoidosta vastaavat viranhaltijat toimineet virkavastuunsa edellyttämällä tavalla?

– onko Touhula Varhaiskasvatus Oy:llä enää lainkaan edellytyksiä toimia kaupungin hyväksymänä palvelustelipäiväkotina?

Turussa 27.3.2017

Johannes Yrttiaho
kaupunginhallituksen jäsen
Vasemmistoliitto