Selvityspyyntö: Yksityisen päivähoidon hallitsematon kasvu ja määrärahan ylittäminen

Kaupunginhallituksen jäsen Johannes Yrttiahon selvityspyyntö 7.11.:

Päivähoidon palvelusetelit otettiin Turussa käyttöön vuonna 2010. Palvelusetelien käyttöönoton jälkeen kaupunginhallitus päätti asettaa tavoitteeksi yksityisen päivähoidon osuuden kasvattamisen noin 19 %:sta 30 %:in vuoteen 2018 mennessä.

Sivistystoimialan palveluohjauksen ja yksityisten palveluiden palvelualuetta johtaa toimialajohtajan alaisena palvelualuejohtaja. (Sivistystoimialan johtamisjärjestelmä 2.1.2015 § 8) Yksityisen päivähoidon palvelualuejohtaja vastaa palvelusetelipäivähoidosta ja siten käytännössä myös yksityisiin palveluihin osoitettujen määrärahojen käytöstä.

Sivistystoimialalle on perustettu ns. palveluohjausyksikkö, jonka tehtävänä on ohjata päivähoitopaikkaa hakevia perheitä heille sopiviin palveluihin. Palveluohjausyksikkö toimii yksityisten palveluiden palvelujohtajan alaisuudessa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti (kasopelk 11.5.2016 § 84) virkamiesesittelystä poiketen äänin 3-8 korottaa yksiytyisen päivähoidon palvelusetelin arvoa 826 euroon kuukaudessa. Lautakunta oli päätöstä tehdessään tietoinen siitä, että osavuosikatsauksessa 1/2016 (kasopelk 27.4.2016 § 73) palvelusetelipäivähoidon ennustettiin ylittävän sille talousarviossa varatun määrärahan peräti 2,8 miljoonaa eurolla.

Vuoden 2016 toisen osavuosikatsauksen (kasopelk 30.8.2016 § 120, liite1) mukaan yksityisen hoidon osuus on jo kesäkuun lopussa 2016 yltänyt 30 %:in. Vuoden loppuun mennessä sen ennustetaan nousevan peräti 31 %:in. Palvelusetelipäivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut useilla sadoilla. Osavuosikatsauksen 2/2016 mukaan palvelusetelipäivähoidon ennustetaan ylittävän sille varatun määrärahan 3 miljoonalla eurolla.

Lautakunnan strategisten tavoitteiden seurannassa poikkeama selitetään vähäiseksi, vaikka se tosiasiassa ylittää talousarvion 2016 tavoitteen 3 prosenttiyksiköllä. Kaupunginhallituksen vuodelle 2018 asettama tavoite ylittyisi ennusteen mukaan jo kuluvana vuonna prosenttiyksiköllä. Poikkeamaa talousarvion toiminnallisesta tavoitteesta ja määrärahasta ei voida pitää vähäisenä.

Palvelusetelipäivähoitoon osoitettu talousarviomääräraha on vuosittain kasvanut merkittävästi, mutta siitä huolimatta määrärahan käyttö on ylitetty merkittävästi.

On selvää, että yksityisen päivähoidon nopea kasvu heikentää kaupungin oman varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä. Palvelusetelipäivähoidon euromääräisesti ja suhteellisesti erittäin suuri budjettiylitys siirtää vastaavasti leikkauspaineita julkiseen päivähoitoon. Kaupungin oma varhaiskasvatus onkin ennusteiden mukaan alittamassa sille varatun määrärahan. Tämä näkyy palvelutason heikkenemisenä kaupungin omassa toiminnassa.

Pyydän, että kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys yksityisen päivähoidon hallitsemattomaan kasvuun ja talousarvioylitykseen johtaneista syistä.
 
-Yksityisen päivähoidon talousarviomäärärahojen huomattava ylittyminen 2016 selvitetään. Onko toimialajohtajan, lautakunnan ja yksityisistä palveluista vastaavan palvelualuejohtajan päätöksenteko ollut tältä osin asianmukaista.

– Onko palvelusetelipäiväkoteja palveluntuottajiksi hyväksyttäessä toimittu tasapuolisesti, kaupungin omien varhaiskasvatuspalveluiden toimintaedellytykset turvaten?

-Toimiiko päivähoidon palveluohjaus tasapuolisesti ja asianmukaisesti ohjatessaan perheitä yli tavoitemäärien yksityiseen päivähoitoon?

– Onko perheillä tosiasiallinen mahdollisuus valita lapselleen myös kaupungin kokoaikainen varhaiskasvatuspalvelu kaikilla alueilla?

– Mitkä ovat keskeiset syyt kaupungin omien päiväkotien korjaus- ja uudisinvestointien viivästymiseen ja kuinka niitä voidaan kiirehtiä?