Turun vuokrataloyhtiö TVT laiminlyö velvoitetta asukkaiden osallisuudesta

Kirjallinen kysymys yhteishallintovelvoitteen, asukkaiden edun ja vaikutusmahdollisuuksien toteutumisesta Turun kaupungin vuokrataloyhtiö TVT Asunnot Oy:n peruskorjaushankkeissa

Eduskunnan puhemiehelle

Turun kaupungin omistama vuokrataloyhtiö TVT Asunnot Oy toteuttaa noin 11 000 asunnossaan vuosittain peruskorjauksia. Remonteilla pyritään parantamaan asumisedellytyksiä ja huolehditaan asuntojen kunnosta. Luonnollisesti remontit aiheuttavat asukkaille myös asumishaittoja ja väistöasunnon tarpeen.

TVT näyttää noudattavan käytäntöä, jossa remonttiin menevien asuntojen vuokrasopimukset irtisanotaan ja asukkaalle osoitetaan väistöasunto, mutta sitovaa taetta omaan kotiin paluusta ja takaisinmuutosta ei anneta. Yhtiö tekee ilmoituksensa mukaan vuosittain peruskorjauksia jopa 300 asunnossa.

TVT Asunnot Oy:n toimiva johto ja yhtiön hallitus eivät näytä huolehtivan niistä velvoitteista, joita laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990) sille asettaa. Yhteishallintolain tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa. Viimeisin esimerkki TVT:n kyseenalaisesta toiminnasta on Kurjenmäessä sijaitsevien puutalojen asukkaille ystävänpäivänä 14.2.2023 yllättäen annettu ilmoitus peruskorjauksesta ja tieto ”asumisen päättymisestä” eli vuokrasopimusten irtisanomisesta. Kohteen asukkaat ovat kolmen vuoden ajan pyytäneet ja odottaneet tietoa mahdollisesta remontista yhtiöltä – mitään tietoa kuitenkaan saamatta. Viimeisimmän kyselyn asukasedustajat tekivät asukaskokouksessa 23.11.2022. Isännöitsijällä ei ollut asiasta tietoa.

Asukastoimikunnan tehtävänä on yhteishallintolain 10 § 1 momentin 3 kohdan mukaan ”osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa lausunto pitkänajan korjaussuunnitelmista”. Asukkaille on myös erikseen säädetty tiedonsaantioikeus asumiseen vaikuttavista asioista

Eduskunta on hiljattain hyväksynyt uuden lain yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloyhtiöissä (1169/2022). Uusi laki tulee voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2024, joten siihen saakka on noudatettava voimassaolevaa lakia. Uudessa laissa asukastoimikunnan tehtäviä ja oikeuksia on muutettu, mutta uudenkin lain 6 § 1 momentin 2 kohdan mukaan asukastoimikunnalla on oikeus tehdä korjauksia koskevia esityksiä vuokrataloyhteisölle, jonka tulee vastata esityksiin kohtuullisessa ajassa ja ilmoittaa asioiden edistymisestä.

Kurjenmäen tuoreen tapauksen lisäksi vastaavaa menettelyä on viimeaikoina noudatettu useissa TVT Asuntojen vuokrataloissa, mm. Köydenpunojankadun sekä Itäisen pitkäkadun vuokrataloyhtiöissä. Jälkimmäisen yhtiön asukkaiden vuokrasopimukset irtisanottiin ja remontti toteutettiin, koska yhtiö oli päätetty myydä yksityisille.

TVT Asunnot Oy antaa ilmoitukset pitkään valmistelluista korjauksista asukkaille yllättäen eikä vastaa nimenomaisiin tietopyyntöihin ennakkoon saati, että huolehtisi lain tarkoittaman vaikutusmahdollisuuden ja osallisuuden toteutumisesta korjausten suunnittelussa ja valmistelussa. Toiminta on näyttää olevan ristiriidassa yhteishallintovelvoitteen ja asukkaan edusta huolehtimisen kanssa.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin vuokrataloissa toimitaan toisin kuin Turussa. Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiön verkkosivuilla todetaan: ”Peruskorjauksissa on aina mukana asukasedustaja. Korjauksen ajan asukasedustaja toimii linkkinä asukkaiden ja urakoitsijan välillä ja tiedottaa omalta osaltaan asukkaita ja talotoimikuntaa hankkeen etenemisestä. Oman asuintalosi mahdollisista korjaussuunnitelmista saat tietoa kohteesi talotoimikunnalta.”, ”Asukas voi halutessaan joko palata vanhaan asuntoon korjauksen valmistuttua tai jäädäpysyvästi väistöasuntoonsa.” (https://www.hekaoy.fi/fi/asunnot/peruskorjaukset

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa lain yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990) mukaisen asukkaiden vaikutusmahdollisuuden ja osallisuuden korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä asukkaiden edun ja vaikutusmahdollisuuksien huomioimisen remontin aikaisten väistöasuntoratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa?

Helsingissä 15.2.2023

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Johannes Yrttiaho
kansanedustaja
Vasemmistoliitto

Pari sanaa valtion velasta

Puhemies!

Valtion velka kasvaa isolta osin myös ulkopolitiikan käänteen vuoksi: sotilasmenot on tällä hallituskaudella kaksinkertaistettu, kun on pyritty Natoon. Kasvu tulee jatkumaan. Tämän takaa ilman perälautaa hyväksytty hävittäjähankinta sekä lisääntyvä aseapu Ukrainaan.

Ulkopolitiikan käänteestä on seurausta myös energian ja raaka-aineiden hintojen nopea nousu. Se hyydyttää talouden ja on johtanut energiayhtiöiden 10 miljardin valtiontakauksiin ja valtion sähkö- ja energiatukiin, jotka hyödyttävät suurituloisia ja päätyvät lopulta yhtiöiden voittoihin. Teollisuuden vaikeudet ovat johtaneet myös Finnveran kasvaviin vastuisiin.

EU:n elvytyspaketti on Suomen osalta miljardeja miinuksella.

Edelleen puhemies, yksityisten yhtiöiden tukeminen koronatuilla lisäsi valtionvelkaa miljardeilla. Tuet olivat avokätisiä, tehottomia ja valuivat yhtiöiden omistajille. Pidän tätä valtionvelkaa lisännyttä politiikkaa virheellisenä. Kasvanut velka on syönyt kansalaisten tukemisen ja palveluiden rahoitusta. Mutta etenkin kokoomukselle juuri tämä politiikka on kyllä käynyt ja näyttää käyvän vastakin!


Puheenvuoro välikysymyskeskustelussa valtion velasta.

EU-operaatio ei edistä rauhaa Ukrainassa

Puhemies!

Hallitus esittää 50 suomalaissotilaan lähettämistä Puolaan kouluttamaan ukrainalaisia sotimaan Venäjää vastaan.

Hallitus lähettää Ukrainaan myös Suomen Leopard-panssareita. Näiden lukumäärää ei ole kerrottu.

Puolustusministeriön mukaan Suomen sotilaallisen avun arvo on viimeisimmän paketin myötä lähes 600 miljoonaa euroa. Uusi tukipaketti on jo valmisteilla.

Ukrainan sotilaallisella tukemisella ei ole YK:n turvallisuusneuvoston valtuutusta, sillä ei ole myöskään yleiskokouksen mandaattia. Tuki perustuu Euroopan unionin päätökseen. Kaikki EU:n jäsenmaat eivät ole valmiit osallistumaan sotilaskoulutukseen.

Kun operaatiolla ei ole YK:n valtuutusta – ei turvaneuvoston eikä yleiskokouksen – toimii Suomi nyt 2. maailmansodan kokemuksesta rakennetun YK:n kollektiivisen järjestelmän ohi ja toimillaan murentaa sitä. Se ei ole Suomen edun mukaista.

Puhemies,

Selonteko väittää Ukrainan kyenneen pysäyttämään Venäjän hyökkäyksen. Tämä ei pidä paikkaansa, viime viikot kertovat aivan toista.

Rauha mainitaan selonteossa vain kerran ja silloinkin perusteluna Ukrainan sotilaalliselle tukemiselle.

Marinin hallitus näyttää pääministerin johdolla uskovan sokeasti Ukrainan sotilaalliseen voittoon.

Ehkäpä juuri siksi selonteko ei esitä edes näköalaa sodan lopettamisesta aloittamalla välttämättömät rauhanneuvottelut järjettömän tappamisen ja tuhojen pysäyttämiseksi.

Hallitusta ei myöskään huolestuta sodan eskalaation vaara, vaikka se on tällä haavaa suurempi kuin koskaan aikaisemmin sitten Venäjän hyökkäyksen. EU-operaatio muodostaa merkittävän eskalaatioriskin.

Operaation ulottuminen vuoden 2024 loppuun ja varautuminen operaation jatkamiseen senkin jälkeen kertoo valmistautumisesta sodan pidentymiseen ja laajenemiseen, ei sen päättämiseen ja rauhanneuvotteluihin. Samaa viestivät tässä salissa käytetyt monet suorastaan sotaisat puheenvuorot. Eikö Suomella todella ole, eikö sillä tulevaisuudessakaan haluta nähdä minkäänlaista panosta rauhan aikaansaamiseksi?

Nykyisen valtiojohdon vähäistä kiinnostusta sodan lopettamiseen ja rauhan edistämiseen kuvastavat tasavallan presidentin lausunnot, joiden mukaan hän ei näe tarvetta pitää yhteyttä Venäjän johtoon. Useat merkittävät EU-maiden johtajat näkevät toisin.

Puhemies,

Haluan vielä muistuttaa, että vuosi sitten keväällä Turkin järjestämissä Istanbulin neuvotteluissa Ukraina ja Venäjä olivat löytämässä yhteisymmärryksen sodan lopettamisesta.

Venäjä oli valmis vetämään joukkonsa asemiin, joissa ne olivat ennen 24.2. tapahtunutta hyökkäystä.

Ukraina oli valmis luopumaan sotilasliitto Naton jäsenyyshankkeesta.

Sopimus edellytti Venäjän vetäytymisen jälkeen neuvottelujen aloittamista niistä alueista, joiden hallinnasta ei ollut yksimielisyyttä.

Ukraina olisi voinut myös hakea sopimukselle turvatakuut haluamiltaan mailta.

Istanbulin sopimus ei kuitenkaan kelvannut Yhdysvalloille ja Britannialle, jotka pitivät huolta siitä, ettei Ukrainan sopimusluonnoksen pohjalta syntynyttä ratkaisua koskaan hyväksytty.

Kiitos puhemies!


Puheenvuoro lähetekeskustelussa koskien Suomen osallistumista EUMAM-sotilasoperaatioon, VNS17/2022vp.

Linja pitää – Eduskuntavaalit 2023

Työstä kunnon palkka!

Työntekijöiden ansiot teollisuudessa ja palveluissa ovat polkeneet paikallaan. Hintojen nousu on heikentänyt ostovoimaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisista on pulaa. Se ratkeaa palkankorotuksilla. Ulkomaisen halpatyövoiman lisääminen polkee palkkoja ja työehtoja. Työntekijöiden oikeuksia on heikennetty myös estämällä työtaisteluja hoitoalan pakkolailla ja käräjäoikeuksien ns. turvaamistoimilla. Työtaisteluoikeuksien toteutuminen on varmistettava.

Työttömille työtä, työhön turvaa!

Työttömien rankaisemisen ja palkattoman pakkotyön sijaan tarvitaan oikeaa työtä. Myös palkkatuella työllistämistä pitää lisätä. Työttömyysturva on palautettava 500 päivään, karenssit poistettava ja pakkohaku peruttava. Työnantajat saavat miljardien veroetuja ja yritystukia, jotka eivät työpaikkoja lisää. Irtisanominen on Suomessa halvempaa kuin muualla Euroopassa. Irtisanomissuojaa on vahvistettava.

Perheiden arkeen helpotusta!

Neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen lakisääteisetkin tehtävät jäävät toteutumatta. Hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitusta on lisättävä. Ammattilaisten palkkoja ja työoloja on parannettava, jotta osaavaa henkilökuntaa ja palveluita on jatkossa riittävästi. Perheiden tukiin tehtävä tasokorotukset ja lapsilisä sidottava indeksiin.

Koulutus vahvistaa tasa-arvoa!

Ryhmäkokoja on pienennettävä päiväkodeissa ja kouluissa. Tasa-arvon toteutuminen ammatti- ja lukiokoulutuksessa edellyttää leikkausten perumista, riittävää lähiopetusta sekä etenkin pienten lukioiden toiminnan turvaamista. Korkeakoulut kärsivät ennustettavan julkisen rahoituksen vähenemisestä. Uhattuna ovat AMK-koulutuksen ja tieteenalojen moninaisuus, etenkin humanistiset alat. Saaristomeren tutkimuslaitos Seilissä on säilytettävä. Valtion rahoituksella on taattava laaja-alainen sivistysyliopisto.

Arvokas vanhuus – eläkeköyhyys pois!

Ikääntyneiden hyvinvointi ja toimeentulo on taattava. Hoitajamitoitusta on parannettava ja sen toteutuminen on varmistettava. Hyvinvointialueiden alibudjetointi vauhdittaa palveluiden yksityistämistä. Julkisia terveys- ja hyvinvointipalveluita on vahvistettava. Eläkkeiden ostovoima on heikentynyt. Tarvitaan eläkkeiden tason korotus. Puoliväli-indeksi takaisi varmimmin eläkkeiden ostovoiman.

Asumisen kulut alas – sähkölle hintakatto!

Arkielämän perustarpeiden ruoan, energian, liikkumisen ja asumisen kallistuessa isot yhtiöt ovat tehneet valtavia voittoja. Ihmisiä on tuettu hintakriisissä vain vähän. Hintojen nousu jää pieni- ja keskituloisten maksettavaksi. Asuminen kallistuu sähkön, lämmön, vuokrien, vastikkeiden ja lainakorkojen noustessa. On rakennettava edullisempaa asumista viihtyisästä ympäristöstä huolehtien. Sähkötukien kohdentaminen pieni- ja keskituloisille on välttämätöntä. Sähkölle hintakatto!

Energiapeli käy kalliiksi ihmisille ja maapallolle!

Suhteellisen pienipäästöisen maakaasun piti olla siirtymäpolttoaine hiilineutraaliuteen. Pakotteet ovat vaikeuttaneet energian saantia. Kalliimpien ja ilmastohaitallisempien polttoaineiden käyttö on kasvanut. Kivihiilen, USA:sta laivattavan liuskekaasun ja Suomessa turpeen käyttö lisääntyvät. Sähkömarkkinoiden vapauttaminen on vahvistanut yhtiövaltaa kuluttajien kustannuksella. Tarvitaan hintojen sääntelyä sekä ylivoittojen windfall-vero. Valtion omistusta energia-alasta on vahvistettava ja kehitettävä hajautukseen perustuvia uusiutuvia energiaratkaisuja.

Luontokato ja ilmastonmuutos on pysäytettävä!

Ilmasto lämpenee uhkaavan nopeasti. Luonnon monimuotoisuus on romahtamassa. Suomessa isona ongelmana ovat metsien liialliset harvennushakkuut, mihin osasyynä on venäläisen energiapuun tuonnin loppuminen. Maankäyttösektorin muuttuminen hiilien sitojasta päästölähteeksi tietää Suomelle myös miljardien rahallista kustannusta. Ympäristö on huomioitava politiikassa kokonaisvaltaisesti.

Ulkopolitiikan virheet tulevat maksuun – talouskriisi uhkaa

Kauppasuhteiden kaventaminen pahentaa pulaa energiasta, materiaaleista ja komponenteista. Hintojen nousu jatkuu. Energiapolitiikan virheiden vuoksi menetetään miljardeja. Hävittäjähankinnan, Nato-hakemuksen ja ulkopolitiikan täyskäännöksen myötä sotilasmenot on kaksinkertaistettu. Talouden taantuessa tarpeettomat hankkeet kuten ns. Turun tunnin juna on unohdettava. Yhtiöitä ja omistajia verottamalla on vahvistettava julkista taloutta ja suunnattava rahat ihmisten hyvinvointiin.

Kyllä rauhalle, ei Natolle!

On palattava rauhaa edistävään ulkopolitiikkaan. Nato-jäsenyyden toteutuminen on epävarmaa. Hakemus vietiin eduskunnassa läpi kiireellä ja riskejä arvioimatta. Uusi F-35 hävittäjä ei sovellu puolustukseen ja on hyvin kallis. Sen tarkoituksena on liittää Suomi osaksi Naton ydinasepolitiikkaa. Nato on sotilasliitto Yhdysvaltain kanssa. Se vetää Suomen osapuoleksi konflikteihin ja lisää sotilasmenoja pysyvästi. Vain liittoutumattomuus mahdollistaa sotatoimien ulkopuolella pysymisen suursodan syttyessä.

Aloite: Neuvolapalvelut viipymättä lain vaatimusten mukaisiksi

Turun neuvolapalvelut ovat kärsineet henkilökuntapulasta ja ruuhkista useamman vuoden. Taustalla ovat palkkauksen ja työolosuhteiden ongelmat. Liian pienillä resursseilla on jouduttu toimimaan jo kauan ennen koronaa. Nyt palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Neuvoloissa on edelleen pulaa terveydenhoitajista ja lääkäreistä eivätkä lakisääteiset palvelut toteudu.

Terveydenhuoltolain 15 §:n (1326/2010) mukaan kunnan on järjestettävä alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut. Neuvolapalveluihin kuuluu mm. lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta ensimmäisen ikävuoden aikana keskimäärin kuukauden välein ja sen jälkeen vuosittain sekä yksilöllisen tarpeen mukaan. Esiopetusikäisten lasten opiskelijahuolto on osin neuvolan vastuulla. Resurssien puutteen vuoksi neuvolakäyntejä on Turussa peruttu, niitä on tehty lyhennettyinä sekä puhelimitse lasta ja vanhempia näkemättä. Työntekijöiden vaihtuvuus ja resurssipula katkaisee omahoitajasuhteita heikentäen palvelun laatua ja pitkäjänteisyyttä. Lasten ja perheiden asioihin ei ehditä riittävästi paneutumaan.

Tein tammikuussa 2022 kantelun Turun neuvolapalveluiden tilasta. Aluehallintovirasto pyysi syksyllä 2022 selvitystä Turun neuvoloiden tilanteesta. Vuoden 2022 lopussa Avi antoi Turun kaupungille huomautuksen palveluiden puutteista ja lainvastaisuuksista.

Aluehallintovirasto katsoi, ettei Turku ole toteuttanut lain ja asetusten vaatimia lasten terveystarkastuksia. Turku oli muun muassa ohjeistanut kahdeksan kuukauden iässä tehtävän lääkärintarkastuksen tehtäväksi kaksivuotiaana ja neljän vuoden iässä tehtävän lääkärintarkastuksen tehtäväksi viiden vuoden iässä. Yli 4 000 lapselta oli alkusyksyllä tekemättä lain vaatima määräaikaistarkastus. Tästä Avi oli erittäin huolissaan ja totesi Turun kaupungin toiminnan olleen lainvastaista.

Turku on kertonut ryhtyneensä toimiin neuvoloiden ruuhkien purkamiseksi. Palveluiden siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle ovat ongelmat kuitenkin edelleen mittavia. Jonossa lakisääteistä tarkastusta vailla oli joulukuun lopussa 1 500 lasta. Ongelmien juurisyihin ei ole kyetty puuttumaan ja ruuhkautuminen uhkaa pahentua.

Kun neuvolapalvelut eivät toimi, tarvittavan hoidon, tutkimusten tai tuen saaminen riippuu siitä, minkälaiset valmiudet lapsen vanhemmilla on hakea oikeanlaista hoitoa, tukea tai tutkimuksia. Mikäli neuvolatarkastukset joudutaan tekemään liian pienillä resursseilla tai ne eivät toteudu lainkaan, lasten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita jää huomaamatta, tai ne huomataan vasta kun lapsen oireet tai perheen vaikeudet ovat kasvaneet suuriksi.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan perusterveydenhuollon on neuvolapalveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta ja muusta sosiaalihuollosta sekä erikoissairaanhoidosta vastaavien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Liian pienet resurssit eivät mahdollista monialaisen yhteistyön tekemistä. Lasten tuen tarpeita ei tunnisteta riittävän aikaisessa vaiheessa ja lasten ja perheiden tukitoimet viivästyvät. Puutteellinen yhteistyö lasta hoitavien tahojen välillä heikentää myös tukitoimien vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden arviointia.

Edellä olevan perusteella esitän, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus ja viranhaltijat ryhtyvät välittömästi toimiin neuvolapalveluiden saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle koko hyvinvointialueella.

Johannes Yrttiaho
aluevaltuutettu (vas)

Aloite Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustolle 25.1.2023

Sähkölle hintakatto – Viivyttelyn loputtava

Puhemies! Hallituksen sähkötuet ovat olleet heiveröisiä. Ne eivät kohdistu pienituloisille tai edes keskituloisille. Omavastuut ovat liian korkeat. Esimerkiksi sähkön Kela-tuki suli valmistelun aikana 300 miljoonasta lakiesityksen 85 miljoonaan. Kymmenkertaisia summia on helposti löytynyt sotilasmenojen lisäyksiin tai vaikkapa itärajan järjettömään aitahankkeeseen. Pelkät F‑35-hankinnan valuuttakurssimenot ovat ensi vuonna moninkertaiset sähkötukeen suunnattuun rahoitukseen nähden. 

Puhemies! Kansalaisille tarvitaan parempia sähkötukia, mutta niiden ohella sähkön hintaa pitää painaa sääntelyllä alas. Kysynkin: aikooko hallitus todella ja viipymättä valmistella sähkölle kansallisen hintakaton? Sähkölle on asetettava kohtuullinen hinta, jonka yli ei mennä. Kuukausien viivyttely tässä asiassa on jo ajanut ihmisiä isoihin toimeentulo-ongelmiin. 

Puhemies! Energia-alan yhtiöt, Energiavirasto, Fingrid sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat vastustaneet hintakattoa. On menty EU-pöytiin ja ylimalkaisten markkinaperusteiden taakse piiloon. Kuitenkin riippumattomat asiantuntijat ovat pitäneet kansallista hintakattoa aivan mahdollisena, jopa aivan välttämättömänä. Nyt näyttää siltä, että suunta on laajemminkin muuttumassa tässä asiassa, ainakin puheissa. 

Puhemies! Energia- ja puunjalostusteollisuuden voimayhtiöiden ei pidä enää antaa vuolla sähkövoittoja ja jatkaa sähkönkuluttajien sietämätöntä kuppausta. Sähkön hinnalle on pantava kohtuullinen yläraja. — Kiitos. 

Puheenvuoro keskustelussa valtion vuoden 2023 talousarviosta, HE 154/2022vp.

Nato-jäsenyyden suurin riski liittyy ydinaseisiin

Arvoisa puhemies!

Jäsenyys sotilasliitto Natossa merkitsee rajua käännettä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Maamme turvallisuusasemassa ei ole tapahtunut mitään sellaista, joka tätä käännettä perustelisi. Hakemuspäätöstä kiirehdittiin eduskunnassa keväällä, eikä kriittisiä asiantuntijoita juuri kuultu. Kritiikki sivuutettiin, eikä Nato-jäsenyyden riskejä arvioitu.

Nyt kaikesta päättäen aiotaan menetellä samalla tavalla. Ei ole suomalaiselle demokratialle kunniaksi, että Nato-sopimuksen ratifiointia kiirehditään tehtäväksi jo ennen tulevia vaaleja — tätähän hallitus käytännössä esittää. Presidentti on asettunut tämän järjestelyn tueksi. Eduskunnan puhemies on puhunut ”käsittelyn” mahdollistamisesta mutta lopullisen päätöksen siirtämisestä käytännössä vaalien jälkeiseen aikaan. Jo pelkkä esityksen käsittely eduskunnassa ennen kaikkien Nato-maiden ratifiointia on mielestäni kyseenalaista. Eduskunta ei voi tietää, millaisiin myönnytyksiin valtiojohto vielä Turkin ja Unkarin ratifioinnit saadakseen myöntyy. Miten tässä asiassa lopulta menetellään, näyttää olevan vielä epäselvää. Nähtäväksi jää. Asia on tietysti eduskunnan käsissä.

Puhemies!

Vastustin Nato-hakemuksen jättämistä keväällä ja tulen äänestämään myös varsinaista jäsenyyttä vastaan. Suomen politiikan muutoksista ja riskeistä, joita jäsenyys tuo useita, ehkä suurin liittyy Naton niin sanottuun ydinasesateenvarjoon, jonka alle meitä nyt ollaan vetämässä. Liittokunnan sotilasvoima nojaa viime kädessä näihin ihmiskunnan historian hirvittävimpiin joukkotuhoaseisiin. Liittoutumisen myötä Suomesta tulisi rajamaa kahden ydinaseilla varustautuneen sotilaallisen mannerlaatan, Naton ja Venäjän, väliin. Suomessa vain harva kysyy, todellako tämä lisää meidän turvallisuuttamme maailmassa, jossa ydinaseilla uhkailusta on tullut arkipäivää.

Ydinaseista puhumisen arkipäiväistymisestä on varoitellut myös presidentti Sauli Niinistö. Puhuessaan marraskuun alussa valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Niinistö vakuutti, ettei Suomella ole mitään aikeita tuoda ydinaseita maaperälleen Nato-jäsenyyden oloissa.

Puhemies!

Presidentti Niinistö sanoo myös, ettei hän näe syytä eikä tarvetta olla yhteydessä presidentti Putiniin. Hän on toistanut tämän useampaan kertaan. Ranskan presidentti Macron ja Saksan liittokansleri Scholz sitä vastoin ovat ilmoittaneet, että he pitävät tärkeänä yhteydenpitoa Venäjän presidentin kanssa myös silloin, kun ajat ovat vaikeat ja vastakkainasettelu syvä. Näin he ovat myös tehneet aivan viime aikoinakin. Tavoitteena yhteydenpidossa on tietenkin Ukrainan sodan mahdollisimman nopea lopettaminen ja sodan laajentumisen estäminen. Suomelle Venäjän rajanaapurina ja todennäköisenä uutena sotilasliitto Naton jäsenenä olisi erityisen tärkeää yhteydenpito Venäjän johtoon, jotta myös Venäjän johto kuulisi suoraan presidentti Niinistöltä, ettei Suomella ole tarvetta ydinaseiden sijoittamiseen alueellemme. Nythän ydinaseiden mahdollinen sijoittaminen Suomeen on synnyttänyt spekulaatiota Venäjän tiedotusvälineissä. Yhteydenpito Venäjän johtoon olisi tärkeää myös siksi, ettei käy samalla tavalla kuin yhteydenpidossa Kiinan johtoon on käynyt: keskustelua Kiinan johdon kanssa kun ei ole saatu aikaan koko tämän vuoden aikana.

Puhemies!

Aiemmin mainitsemieni Niinistön ydinaselausuntojen suhteen ilo voi olla ennenaikaista, osin jopa perusteetonta. Niinistön vakuutuksen uskottavuutta heikentää se, että Niinistö tuki vuosien ajan kansanäänestystä, mikäli Suomi joskus päättäisi hakea Nato-jäsenyyttä. Sellaisesta ei kuitenkaan ollut puhettakaan, kun Suomi päätyi Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen keväällä 22 pikavauhtia jättämään Nato-hakemuksen. Lisäksi Niinistön virkakausi päättyy jo alkuvuodesta 24 — siksi hän ei voi antaa lupauksia tämän pidemmälle.

Niinistö, pääministeri Marin, ulkoministeri Haavisto ja puolustusministeri Kaikkonen ja nyt tämä hallituksen esitys korostavat, että Suomen ei pidä asettaa mitään ennakkoehtoja tai varaumia Nato-jäsenyydelle, ja tämä koskee myös ydinaseita. Mukaan pitää mennä täysillä oikeuksilla ja velvollisuuksilla, vaikka ne olisivat muiden jo aiemmin asettamia.

On huomattava, että sotilasliitto Natolla ei ole omia ydinaseita. Sillä ei myöskään ole omaa sotilaallista voimaa tai joukkoja, vaan se nojaa käytännössä kaikessa jäsenmaiden armeijoihin. Ydinpelotteessaan se on kokonaan Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian varassa. Naton kolmas ydinasevalta Ranska ei ole asettanut ydinaseitaan Naton käytettäväksi. Amerikkalaisia atomiaseita on kuitenkin sijoitettu muihin eurooppalaisiin Nato-valtioihin, ainakin Alankomaihin, Belgiaan, Italiaan, Saksaan ja Turkkiin. Näiden maiden ilmavoimat kykenevät kuljettamaan ja saattamaan maaliin kyseisiä joukkotuhoaseita.

Naton ydinpelote ei perustu vain tukikohtiin ja ydinohjusten sijoittamiseen niihin. Vaikka ohjussiiloja ei kaivettaisikaan Suomen maaperään, se ei sulje pois ydinaseita kantavien laivojen tai lentokoneiden vierailuja tai ylilentoja Suomen ilmatilassa. Sotilasliiton käytäntöihin kuuluu, ettei se kiistä eikä vahvista, onko esimerkiksi sen eri Nato-valtiossa liikkuvissa laivoissa kyseisiä aseita. Nato-maat voivat myös tarjota erilaisia palveluita liittyen ydinaseita kuljettavien koneiden tai alusten saattamiseen, suojaamiseen ja puolustamiseen.

Suomen hankkima uusi hävittäjäpommittajatyyppi F-35 kykenee kantamaan ydinaseita Suomeen tulossa olevissa koneissa ei tällä tietoa ole tällaista teknistä ominaisuutta. Yhdysvallat kuitenkin pitää F-35-hävittäjää osana maan strategista ydinasejärjestelmää. Jo tämän takia Suomen F-35-hävittäjät ovat lenkki ketjussa, jonka toinen pää on Yhdysvaltojen ydinaseissa. 

Suomen suunnanmuutokseen atomiaseiden suhteen viittaa myös uusi kanta YK:ssa hyväksyttyyn ydinaseiden kieltosopimukseen. Tähän saakka Suomi on tyytynyt seuraamaan prosessia, allekirjoittajien joukkoon ei ole lähdetty. Suomi ei tahtonut allekirjoittaa sopimusta nimenomaan Naton takia — tämä kun oltaisiin voitu tulkita arvosteluksi Suomen läntisiä Nato-kumppaneita kohtaan. Tämä oli siis ennen jäsenyyshakemuksen jättämistä. Nyt on menty jo pidemmälle. Lokakuussa Suomi äänesti YK:ssa ydinaseiden kieltosopimusta vastaan. Käsillä olevassa hallituksen esityksessä korostetaan, että Suomi ei ydinaseriisuntaa ja joukkotuhoaseiden [Puhemies koputtaa] leviämisen estämistä koskevassa politiikassaan kyseenalaista Naton ydinasepelotetta. Mitä ydinaseriisunnasta jää silloin jäljelle? 

Puhemies!

Sotilasliittoihin ei mennä vain vastaanottamaan muilta turvallisuutta. Suomelta edellytetään myös sitoumuksia. Tulevaisuudessa Suomen pitää ottaa erityisesti huomioon Yhdysvaltain sotilaalliset ja suurstrategiset tavoitteet, joiden keskeinen väline Euroopassa on nimenomaan Nato. Yhdysvaltojen ja Suomen puolustussopimus on valmisteilla. [Puhemies koputtaa] Washingtonissa Suomelle ja Ruotsille kaavaillaan jo tehtäviä arktisen alueen sotatoimissa: Ruotsi voisi toimia ilmavoimien ja Suomi maavoimien operaatioiden alustana. Lisäksi Yhdysvallat suunnittelee, että Suomella ja Ruotsilla voisi olla rooli esimerkiksi Kaliningradin ilmapuolustuksen kiistämisessä. Amerikkalaiset asiantuntijat ovat jo käyneet Helsingissä esittelemässä aiheeseen liittyviä ajatuksiaan suomalaisille.

Yhdysvalloista on tulossa tai on jo tullut suomettumisen uusi ilmansuunta. — Kiitos. 


Puheenvuoro lähetekeskustelussa koskien hallituksen esitystä Nato-jäsenyyden hyväksymisestä, HE 315/2022vp

Nykyinen sotapolitiikka ilmaston ja ihmiskunnan pahin vihollinen

Hyvät ystävät ja toverit,

Pienituloisia kuritetaan nyt monelta suunnalta. Samaan aikaan yhtiöt tekevät satumaisia voittoja. Kuten niin monta kertaa aiemminkin historiassa, pääomien omistajat hyötyvät pienituloisten ja työtätekevien hädästä. 

Hiljattain julkistetut verotiedot kertovat käytännössä valtavista tulo- ja varallisuuseroista, joita nykyinen kriisi kasvattaa.

Elinkustannusten nousu oli Suomessa syyskuussa 8,1 prosenttia. Euroalueella inflaatio oli jo 10 prosenttia. Seuraavat luvut julkistetaan pian. Suunta on ylöspäin. Energian, erityisesti sähkön, hinnan nousu kasvattaa elinkustannuksia: sähkön, lämmön, liikkumisen ja ruoan hinta nousevat, asumiskulut kasvavat, vuokrat ja asuntolainojen korot nousevat. Energian hinta on noussut 40 prosenttia, ruoan keskimäärin 15 prosenttia.

Julkisen vallan tulisi tällaisessa tilanteessa hillitä hintojen nousua, mutta monet kunnallisetkaan energiayhtiöt eivät hinnoissaan näytä tinkivän. Myös yleishyödylliset ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt nostavat vuokriaan. Tammikuussa aloittavilla hyvinvointialueilla on odotetavissa palvelumaksujen korotuksia ja säästöohjelmia, palveluihin pääsyn ja palvelutason heikkenemistä. 

Suomalaisten reaaliansiot eli ostovoima on pudonnut näin rajusti viimeksi 1970-luvun lopulla.

Mitä ihmisten tilanteen helpottamiseksi on Suomessa tehty? Ei kovin paljoa. Hallituksen niin sanotut sähkötuet eli suurten sähkölaskujen verovähennysoikeus sekä Kelan maksettavaksi tuleva suora sähkötuki osuvat verrattain harvoihin kotitalouksiin. Tuet ovat voimassa vain neljä kuukautta. Verovähennyksen voi hakea vasta verovuoden jälkeen ja se on lakiesityksen perusteluissakin todettu lähinnä hyvätuloisten tueksi. Jälkikäteisen tuen omavastuu neljältä kuukaudelta on 2000 euroa. Suoran kela-tuen omavastuu on 400 euroa kuukaudessa. Voi kysyä kenellä pienituloisella tällaisiin omavastuisiin on varaa. 

Hallitus myös alentaa määräaikaisesti sähkön arvonlisäveroa, mutta mikään ei takaa, että alennus tulisi täysimääräisesti kuluttajahintoihin. Ja vaikka tulisikin, olisi se laiha lohtu. 

Hallitus tukee erityisesti lapsiperheitä kaksinkertaistamalla joulukuun lapsilisän ja alentamalla päivähoitomaksuja maaliskuussa. Nämäkin helpotukset ovat vähäisiä. Reaalisesti lapsilisä on nyt lähes 40 prosenttia pienempi kuin vuonna 1994. Tukea on leikattu useaan kertaan eikä sitä ole sidottu indeksiin. Siinä olisi todellinen ongelma korjattavaksi.

Työeläkeindeksin ja kansaneläkeindeksin korotus nostavat eläkkeitä ja muita etuuksia ensi tammikuussa. Työeläkkeiden 6,8 prosentin korotus ja kansaneläkkeisiin sidottujen etuuksien, kuten työmarkkinatuen, peruspäivärahan, kansaneläkkeen 4,2 prosentin korotus ovat lainmukaisia automaattisia korotuksia, eivät siis mitään lisäpanostuksia eivätkä ne riitä likikään kattamaan elinkustannusten nousua. Ja hinnathan ovat nousseet jo pitkään.

Hyvät toverit,

Suurin osa ihmisistä maksaa tänä syksynä ja talvena satoja euroja kuukaudessa kasvavat elinkustannukset kokonaan omasta pussistaan. Mitään tukia he eivät tule saamaan, vaikka toimeentulo kiristyy kestämättömästi. Tähän ryhmään kuuluvat nimenomaan pienituloiset teollisuudessa ja palveluissa työskentelevät palkansaajat, jotka ovat perusturvan yläpuolella, mutta osin myös keskituloiset palkansaajat, työeläkeläiset ja ehkä myös ansioturvan piirissä olevat. Esimerkiksi teollisuuden reaalipalkat ovat tällä hetkellä vuoden 2011 tasolla. Työehtosopimuksissa on vedetty nollalinjaa yli kymmenen vuotta. 

Syksyn ja talven palkkaneuvotteluissa olisi korkea aika ulosmitata kunnolliset korotukset. Nyt olisi, mistä ottaa. Sen näyttivät kuluneen viikon julkistetut verotiedotkin. Useat yritykset ovat tehneet kovia voittoja ja niitä on tuloutettu omistajille. Miljardeihin nousseet ja isolta osin perusteettomat yritysten koronatuet eivät ole suinkaan vähäinen tekijä voittojen kasvun taustalla. Myös nykyinen kriisi on ollut monille yrityksille tuottoisa.

On selvää, että Suomessa tarvittaisiin muutenkin pahasti rapautuneen sosiaaliturvan kunnolliset tasokorotukset – ja pian. Sellaisia ei kuitenkaan kuulu. Hintojen nousua hillitsisi tehokkaasti ja toimeentuloa helpottaisi erityisesti sähkön kansallinen hintakatto. Sellaista ei kuitenkaan ole haluttu edes selvittää. Näin luja on yksityisten yhtiöiden, yksityisen pääoman, ote hallitusvallasta. 

Kriisin keskellä isoja voittoja tekevät esimerkiksi metsäteollisuuden yhtiöt, joilla on omaa energiatuotantoa sekä tietenkin energiateollisuuden yhtiöt, kuten Fortum, Caruna ja monet paikallisemmat toimijat. Voitot ovat kaikilla mittareilla ansiottomia. Uusiutuvilla, vesivoimalla ja ydinvoimalla sähköä tuottavien (tai sitä monopolioikeuksilla jakelevien) yhtiöiden kulut eivät ole kasvaneet, mutta ne voivat myydä tuotettaan moninkertaisella hinnalla. 

Suomessa sähkön hinta on noussut sähkömarkkinoiden vapauttamisesta 1995 alkaen merkittävästi tuotantokustannuksia enemmän. Sähköpörssiin liittyminen 1990-2000-luvun taitteessa kiihdytti hintojen nousua ja erkaantumista tuotantokustannuksista. Sähkön hinta alkoi määräytyä Nord Pool -sähköpörssissä ja sen futuurimarkkinoilla. Kauppaa siellä käyvät finanssitoimijat, joilla ei ole yhteyttä sähkön tuotantoon tai hankintaan. Nyt maksamme ennen kaikkea tämän pörssispekulaation laskua. Kyse on siitä, että kaasu- ja sähköpörsseissä pelataan jo ensi kevään hintaennusteilla ja tähdätään suuriin sijoitusvoittoihin.

Nykyisessä energiakriisissä sähkön hinta on noussut vain osittain siksi, että energialähteiden tarjonta Euroopassa on pakotteiden, vastapakotteiden ja muiden poliittisten päätösten seurauksena vähentynyt. Hinnat olivat nousussa jo viime vuonna, kauan ennen Ukrainan sotaa. Yhdysvallat on kohdistanut Euroopan ja Venäjän väliseen talousyhteistyöhön pitkäaikaista painostusta ja pakotteita, mm. Nord Stream -kaasuputkihankkeita vaikeutettiin ja hidastettiin niiden alusta alkaen. 

Vaikka sähkön hinnat nyt nousevat, ei Euroopassa tosiasiassa ole pulaa energiasta. Energiavarastot on täytetty etuajassa. Markkinoilta ympäri maailman on Saksan johdolla haalittu kaikki mahdollinen energia. Se on ollut venäläistä energiaa merkittävästi kalliimpaa, vaikka usein kiertotietä peräisin samasta lähteestä eli Venäjältä. Energiakriisi Euroopassa on silti todellinen, kun hinnat nousevat ja sadat tuhannet ihmiset osoittavat Keski-Euroopassa mieltään korkeita hintoja ja ne aiheuttanutta politiikkaa vastaan. Kriisin syyt vain eivät ole ne, mitä meille uskotellaan.

Hyvät toverit,

Suomessa hallitus osoittaa sähkön hintojen kompensoimiseen noin 800 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Norjassa, joka on merkittävä sähkönviejä ja sähköntuottaja eivätkä hinnat siellä nouse yhtä rajusti kuin Suomessa, panostetaan neljä miljardia sähkötukiin. Saksassa, joka kärsii erityisesti venäläisen maakaasun saannin vähentymisestä, tuet ovat suuruudeltaan 200 miljardia. Saksa myös kansallistaa energiayhtiöitään. Jotta Suomen tuet saataisiin suhteessa samalle tasolle, panostusten tulisi olla meillä kymmenkertaisia. 

Mihin rahat Suomessa sitten menevät ja ovat menneet?

Sotilasmenot ovat kaksinkertaistuneet tämän hallituksen kauden aikana. Vuonna 2019 aseisiin käytettiin Suomessa 3,1 miljardia ja ensi vuodelle esitetään jo 6,1 miljardia. Tähän päälle laskettava muiden turvallisuussektorin viranomaisten kasvaneet määrärahat: Supo, kyberturvallisuuskeskus, hybridikeskus ja rajaviranomaiset ovat saaneet satojen miljoonien lisäyksiä. Rahaa on suunnattu suuria määriä myös Ukrainan aseelliseen tukemiseen.

Itärajalle rakennettavaan aitaan ollaan käyttämässä satoja miljoonia euroja.

Suomen F-35-hävittäjäkauppaan osoitetaan pelkästään ensi vuonna inflaatiosta ja euron heikentymisestä johtuen lähes 400 miljoonaa ylimääräistä. F-35 hanke on USA:ssa erittäin suurissa teknisissä vaikeuksissa ja koneiden hinta on osin siitäkin syystä kovassa nousussa. Hävittäjäkaupan lasku on Suomelle vielä monin verroin suurempi kuin mitä 10 miljardin kauppaa päätettäessä uskoteltiin.

Rahaa paloi korona-aikana miljardeja euroja myös isolta osin perusteettomiin ja leväperäisesti jaettuihin yritystukiin. Asiantuntijoiden mukaan iso osa tuista valui omistajille.

Tänä syksynä päätökseen tulleessa Fortumin Uniper-sijoitusseikkailussa on palanut ainakin 5-6 miljardia euroa. Fortum menetti Uniper-omistustensa myötä myös erittäin arvokkaat Ruotsissa sijainneet osuudet uusiutuvaa energiaa ja ydinvoimaa tuottaviin laitoksiin.

Hyvä toverit,

Nato-jäsenyyden hakeminen tänä keväänä oli Suomelta iso virhe. Emme vielä tiedä miten prosessi päättyy. Suomi on nyt suurvaltapolitiikan pelinappula. Se ei jäsenyyttä odotellessaan ja jäseneksi pyrkiessään enää päätä suvereenisti omasta ulkopolitiikastaan, Nato-jäsenyyden mahdollisesti toteutuessa vielä vähemmän. Suomi on ajettu syvälle osaksi kansainvälisen politiikan kaupankäyntiä. 

Uusi kylmä sota, vihollisuuksien ja varustelun kierre on pantu alulle. Puolueettomasta Pohjolasta uhkaa tulla historiaa. Merkittävä taitekohta oli presidentti Bidenin ja hänen hallintonsa muutama vuosi sitten antama julistus demokraattisten valtioiden yhteenliittymästä. Jo ennen viime presidentinvaaleja annettu ja heti niiden jälkeen uusittu julistus tarkoitti, että Yhdysvallat pyrki ryhmittämään liittolaisensa ja kaikki sellaisiksi mielivät Venäjän ja Kiinan vastaiseen rintamaan. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ovat olennainen osa tämän rintaman rakentamista. Naton Madridin kokouksessa kesäkuussa sotilasliitto odotetusti muutti USA:n johdolla strategiaansa Venäjää ja Kiinaa vastaan suunnatuksi ja päätti lisätä nopean toiminnan joukkoja sekä aseellista läsnäoloaan Venäjän rajoilla. Samassa yhteydessä Suomi ja Ruotsi sopivat Turkin kanssa sopimuksen, joka antaa meille esimakua Nato-jäsenyydestä: Suomi ja Ruotsi ovat taipuneet ja taipumassa ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen sivuuttamiseen ulkopolitiikassaan. Eduskuntaa ei päästetty sopimuksesta päättämään. 

Suomea on lisäksi pääministerin ja useiden johtavien poliitikoiden lausunnoilla ajettu viime kuukausina samaan ulkopoliittiseen viitekehykseen Baltian ja Puolan kanssa. Tähän liittyvät mm. päätökset venäläisten viisumien rajaamisesta sekä itärajan aidan rakentamisesta. Myös yleisen russofobisen ilmapiirin luominen on harkittua. Nato-jäsenyyden myötä Suomea ajetaan vastuuseen Baltian maiden ilma- ja maapuolustuksesta.

Hyvät toverit,

Nyt hallitus on antanut varsinaista Nato-jäsenyyttä koskevan ratifiointiesityksensä lausunnoille ja se on tulossa eduskuntaan joulukuussa. Hallitus varautuu näin siihen, että Natosta päätettäisiin Suomessa jo ennen kevään eduskuntavaaleja, riippumatta siitä miten prosessi Natossa on edennyt ja onko Turkki jäsenyyttä hyväksynyt. Keskustelu vaaleissa halutaan välttää viimeiseen saakka. Viime kevään Nato-päätöksen myötä alkanut kansanvallan pilkka siis jatkuu. Nato-jäsenyydestä ei puhuttu käytännössä lainkaan 2019 vaaleissa. Kansalaiset eivät siis ole päässeet sanomaan vaaleissa kantaansa näin kauaskantoiseen ja kohtalokkaaseen asiaan. Nato-kysymyksen olisi ehdottomasti oltava keskeinen vaaliteema ensi kevään vaaleissa. Olisi lisäksi järjestettävä kansanäänestys ja lopullinen päätös tehtävä perustuslain säätämisjärjestyksessä määräenemmistöllä. Nyt kaikki tämä aiotaan sivuuttaa! Koko ulkopolitiikan suunnanmuutoksen kansanvaltainen legitimaatio, hyväksyntä, puuttuu ja uhkaa jäädä puuttumaan.

Ulkopolitiikan linjanmuutoksen sisäpoliittinen hinta tulee olemaan ja on jo ollut todella kova. Suomen ulkopolitiikan täyskäännös, joka keväällä toteutettiin Ukrainan sodan varjolla ja sen luomassa mieltenkuohussa, on jo osoittanut nurjat puolensa. Me maksamme uudesta ulkopolitiikasta energian hinnoissa, kasvavissa sotilasmenoissa, ilmaston ja ympäristön ja turvallisuusasemamme heikkenemisessä. 

Rauhan horjuminen täällä Pohjolassa on nyt lähempänä kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Erityisen huolestuttavaa on nykyinen täysin pidäkkeetön ydinaseiden ja sotilastukikohtien toivottaminen tervetulleiksi Suomeen. Valtionjohto on suorastaan kutsumassa vieraan vallan sotajoukkoja maahamme ja tekemässä Suomesta ensilinjan valtion tulevissa suurvaltakonflikteissa. 

Hyvät toverit,

Keväällä Suomi rynnisti muun EU:n mukana asettamaan Venäjälle pakotteita. Tarkoituksena oli heikentää maan taloutta ja kykyä käydä sotaa Ukrainassa. Näin sanottiin ja tavoite oli tietysti oikea. Pakotteet ovat kuitenkin johtaneet energian hinnan rajuun nousuun Euroopassa. Pakotepolitiikka ei ole heikentänyt Venäjää, vaan sen energian vientitulot ovat kasvaneet hintojen nousun myötä. Materiaali ja komponenttipula on pahentunut. Euroopan talous on ajautumassa taantumaan ja lamaan. Erityisesti Saksan talouden heikentyminen näkyy nopeasti myös Suomen teollisuuden tilauksissa.

Myös ilmastopolitiikka on mennyt taaksepäin. Tosiasiassa näkymät ovat paljon lohduttomammat kuin äänekäs puhe vihreästä siirtymästä antaa ymmärtää. Venäläisen edullisen maakaasun piti olla siirtymävaiheen polttoaine matkalla uusiutuviin perustuvaan energiatalouteen. Nyt kun sen saanti on pakotepolitiikalla vähennetty, ja ilmeisesti pitkäksi aikaa, on Eurooppa jo kääntynyt takaisin maakaasua paljon haitallisempiin fossiilisiin polttoaineisiin, kuten kivi- ja ruskohiileen, palavaan kiveen, öljyyn ja Suomessa turpeeseen. Öljyä ja kaasua haalitaan ympäri maailmaa valtioilta, joissa ihmisillä ei juuri oikeuksia ole. Yhdysvaltojen tavoitteena on myydä Eurooppaan omaa liuskekaasuaan, jonka poraaminen maan uumenista särötystekniikalla on erityisen ilmasto- ja ympäristöhaitallista, tietysti myös kuljetukset Eurooppaan tuottavat päästöjä. Länsimaiden aggressiivinen energianhankinta kuluneen vuoden aikana on jo aiheuttanut energiakriisejä kehittyvissä maissa, kuten Intiassa, Pakistanissa, Bangladeshissa ja Filippiineillä. Köyhien maiden taloudet ja yhteiskunnat eivät kestä energian hintojen kallistumista.

Maailma ei siis suinkaan etene kohti vihreää siirtymää, vaan ilmastopolitiikka vaikeutuu merkittävästi. Sama vaikutus on myös uuden kylmän sodan, vastakkainasettelun ja varustelukierteen syvenemisellä. Tällä hetkellä sotilastoiminta, tuottaa 6 prosenttia maailman ilmastopäästöistä. Suuren osan on tuottanut Yhdysvaltain maailmanlaajuisen tukikohtaverkoston ja sotilasvoiman ylläpitäminen. Oma lukunsa ovat vielä aseteollisuuden koko tuotantoketjun synnyttämät päästöt. Sotilastoiminta on Yhdysvaltain tahdosta rajattu ulos kansainvälisistä ilmastosopimuksista. Uusi kylmä sota kiihdyttäisi ilmastonmuutosta.

Kun vihreää siirtymää kuitenkin pyritään toteuttamaan hinnoista välittämättä ja kiireesti, suorastaan väkivalloin, on seurauksena tuloerojen ja pahoinvoinnin kasvua länsimaiden sisällä sekä globaalisiti, lännen ja kehittyvien maiden välillä. Uusiutuvan energiatuotannon ja esimerkiksi liikenteen sähköistämisen vaatimien metallien kysyntä ylittää tarjonnan monin verroin, sen mitä ylipäänsä on saatavilla. Uusia kaivoksia avataan ympäristöstä tai ihmisyhteisöistä, alkuperäiskansoista välittämättä. Suomen eduskunnan käsittelyssä paraikaa oleva uusi kaivoslaki on sekin nyt alan yhtiöiden kiihkeän lobbauksen kohteena. Ne haluavat kevyempää sääntelyä yhtiöille, enemmän ihmisten ja ympäristön piikkiin. 

Hyvät ystävät ja toverit,

Uusi kylmä sota, jossa Suomi on uudella ulkopolitiikallaan osa USA:n liittokuntaa, käy kalliiksi meille ja koko ihmiskunnalle: lasku näkyy jo nousevassa energian ja elämisen hinnassa, kasvavina varustelumenoina ja vastaavasti heikentyvänä palveluiden ja sosiaaliturvan rahoituksena, leikkauksina, joista jo avoimesti Suomessakin puhutaan. Uuden ulkopolitiikan seurauksena on epävakauden ja turvattomuuden kasvu, uudet sodat ja konfliktit, ydinsodan kasvava uhka, ilmastopolitiikan takapakki ja ilmastonmuutoksen kiihtyminen sekä ympäristön tilan heikentyminen ja niistä seuraavat vaikutukset mm. globaalille ruoantuotannolle.

Hyvät toverit,

Olisi syytä tunnustaa, että nykyinen sotapolitiikka on ilmastopolitiikan ja ihmiskunnan pahin vihollinen ja rauhanpolitiikka ilmastopolitiikan ja ihmiskunnan tulevaisuuden ainoa todellinen ystävä. 

Nyt olisikin tartuttava kaikkiin rauhanaloitteisiin, joita Ukrainan sodan lopettamiseksi ja vastakkainasettelun liennyttämiseksi maailmalla esitetään. Niitä olisi edistettävä hartiavoimin eikä antautua sotauholle, joka tuntuu uskovan vain siihen, että sodat päättyvät ja rauha koittaa aseilla. Sodat päättyvät kuitenkin aina neuvotteluihin. Suomessakin tarvitaan tulevaisuudessa, ehkä jo hyvin pian, aitojen pystyttäjien ja siltojen polttajien tilalle sillanrakentajia – ja rauhan. 

Kiitos!


Puhe Tampereen teollisuustyöväen ammattiosasto 7:n pikkujoulujuhlassa.

Musiikkitalo-hankkeessa moni asia pielessä

Turun uuden musiikkitalon hankkeessa on alusta saakka ollut aika moni asia pielessä. Ensinnäkin olemassaolevan perinteikkään konserttitalon peruskorjaus olis ollut lähdössä liikkeelle jo 2017 päätöksillä, mutta orkesteritilojen uusiminen päätettiinkin tuolloin yllättäen lykätä vuosilla ja ryhdyttiin tavoittelemaan peruskorjausta paljon kalliimpaa uudisrakennusta. Jos olisi valittu peruskorjaus, oltaisiin melko varmasti jo valmiita, orkesteri uusissa tiloissa, ja olisi vältetty tämä rakentamisen ja lainarahan hinnan kallistumisen aika. Nyt tämän hankkeen kanssa ollaan, rehellisesti sanoen, pulassa. Se ei kuitenkaan näytä vauhtia haittaavan.

Uudisrakennukseen hinta on noussut vielä lokakuussa 2021, siis vuosi sitten, luvatusta noin 60 miljoonasta lähes 90 miljoonaan. On syytä muistaa, että peruskorjauksen hinta arvioitiin viisi vuotta sitten olevan luokkaa 40 miljoonaa.

Edelleenkään nykyisen konserttitalon jatkokäytöstä ei ole tietoa. Edelleen on aivan mahdollista, jopa todennäköistä, että kaupungin käsiin jää kaksi mittavan kokoluokan konserttitaloa. Se on tämän kokoisessa kaupungissa liikaa. Se nostaisi tämän tuhlauksen vielä monta kertaluokkaa karmeammaksi.

Uuden Musiikkitalon hanketta on viety eteenpäin nurinkurisessa järjestyksessä. Nyt vasta päätetään siitä, mitä hankitaan ja mihin hinta – tällä hetkellä – näyttäisi asettuvan. On tullut yllätyksenä se, mitä kaikkea hankkeeseen on sovittu kuuluvaksi, mitä ei ja mitä kaikki maksaa. Nurinkurisesti ihan ensin päätettiin hankintapäätöksen nimellä hankinnan toteuttajasta sekä paikasta, vieläpä suljetuin ovin ja kaupunkilaisilta salassa, sitten vasta tehtiin kaava eikä sekään ole vielä saanut lainvoimaa.

En voi hyväksyä tällaisen hankkeen käynnistämistä tässä kaupungin ja maailman talouden tilanteessa, jossa tummat pilvet täyttävät taivaan ja valtionkin kirstunvartijat ja lähes kaikki eduskuntapuolueet puhuvat jo kymmenen miljardin julkistalouden leikkauksista. Me Turussa panisimme alulle hankkeen, jonka hyödyt tuntuisivat varsin harvan turkulaisen arkielämässä, jonka kustannukset ovat juosseet jo ennen alkua käsistä ja joka varsin todennäköisesti tulee maksamaan vielä kymmeniä miljoonia nyt esitettyä niin sanottua kokonaiskustannusarviota enemmän. Missä meillä esimerkiksi ovat nähtävillä uuden musiikkitalon tarpeisiin rakennettavan asiakaspysäköinnin kustannusarviot?

Muistammehan myös kaupunginteatterin peruskorjaushankkeen, jonka budjettiluisun viimeisteli, ja kaikki olevinaan yllätti, rakennusliikkeen tarjoama miljoonien eurojen ”ryntäyssopimus”, jolla hanke kiirehdittiin valmiiksi yleisölle luvatun Seitsemän Veljeksen vuoksi, sen maailman kalleimman. Tässä hankkeessa on samanlaiset merkit nyt ilmassa: kaupungin virkamiehet ja päättäjät ajattelevat, että kaikesta on sovittu. Vain rakennusliikkeen edustajat tietävät mistä ei ole sovittu.

Pormestarien Turussa heittävät häränpyllyä niin talouden pidon rationaalisuus, yhteisistä varoista huolehtiminen, kuin demokratian perusperiaatteetkin. Häikäilemättömyys ja sinisilmäisyys lyövät vastuuttomuuden kättä.

Olen kaikissa tämän hankkeen vaiheissa ollut kriittinen, pitänyt esillä tervejärkisiä, kohtuullisia vaihtoehtoja järjestää sinfonisen musiikin tilat ajan tasalle pilaamatta kaupunkiympäristöä, kaupunkikuvaa ja kulttuurimaisemaa. Kaiken koetun ja tiedetyn valossa en voi mitenkään hyväksyä tällaisen hankkeen käynnistämistä, näin leväperäistä yhteisten varojen käyttöä. Rahaa tarvittaisiin päivittäisten palvelujen järjestämiseen, päiväkoteihin, kouluihin, kirjastoihin, liikuntapaikkoihin ja nuorisotiloihin. Esitän, että kaupunginvaltuusto hylkää hankesuunnitelman ja kokonaiskustannusarvion.

Kiitos!


Puheenvuoro Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa koskien ehdotusta Turun musiikkitalon hanksuunnitelmaksi ja kokonaiskustannusarvioksi.